Начало Новини Актуално МС утвърди 70 259 места за студенти през новата учебна година

МС утвърди 70 259 места за студенти през новата учебна година

Актуално
Кандидат студенти

150 висшисти повече ще могат да започнат обучение по докторантски програми тази есен в сравнение с миналата година. Днес правителството утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти за учебната 2012/2013 г. Бъдещите докторанти ще бъдат 2116, а през м. г. техният план-прием е бил 1965. През новата учебна година висшите училища ще могат да приемат 70 259 студенти – бъдещи бакалаври и магистри.

Приемът е съобразен с изискванията на Закона за висшето образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и научни специалности, при спазване капацитета на висшите училища, съобщиха от правителствената пресслужба. Увеличен е планираният прием по приоритетни за обществото области като природни науки, математика и информатика, педагогически науки, здравеопазване и спорт.
Решението на Министерския съвет се основава на принципа за широк достъп до висше образование и е в съзвучие с целта, заложена в Стратегията Европа 2020, за увеличаване до 2020 г. на относителния дял на 30-34-годишните със завършено висше образование до 40 на сто от населението.

Към момента в България има 51 висши училища, от които 37 са държавни, а 14 – частни. Правителството днес утвърди и таксите за обучение на студенти и докторанти в тях. Размерът им е съобразен с изискването да не надхвърлят 2/3 от нормативите за издръжка на един студент. Студенти и докторанти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и реда, определени за българските граждани. Размерът на таксите за чуждестранните студенти и специализанти е определен в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.

Част от държавните висши учебни заведения са запазили миналогодишния размер на таксите за кандидатстване и за обучение. Това са направили СУ Св. Климент Охридски, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Русенският университет Ангел Кънчев, ТУ – Варна, УАСГ, МГУ, Лесотехническият университет, ХТМУ, медицинските университети в София, Пловдив и Варна, УНСС, Стопанската академия Димитър Ценов, Националната музикална академия П. Владигеров, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, НСА В. Левски, ВСУ Л. Каравелов.

При други има увеличение с по 5-10 лв. на таксите за кандидатстудентските изпити – Университет Проф. д-р Асен Златаров – Бургас, ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград, Шуменският университет Епископ Константин Преславски, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Медицинският университет в Плевен, Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Друга част от ВУЗ-овете са увеличили с 10-100 лв. някои от годишните такси за обучение. Такъв е случаят с Пловдивският университет Паисий Хилендарски, Университет Проф. д-р Асен Златаров, ЮЗУ Неофит Рилски, Шуменският университет Епископ Константин Преславски, ТУ – София, ТУ – Габрово, Аграрният университет в Пловдив, Тракийският университет в Стара Загора, Икономическият университет във Варна, Националната художествена академия, ВТУ Тодор Каблешков, Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

Най-малко за обучението си ще заплащат студентите от педагогическите специалности, администрация и управление и туризма – между 300-420 лв. Най-висока е таксата за медицина и изкуства, която за различните ВУЗ, специалности и образователно-квалификационни степени се движи между 540 лв. и 1500 лв.

Още новини