Начало Новини Актуално МС регламентира реда за изготвяне на графици за ползване на платения годишен отпуск

МС регламентира реда за изготвяне на графици за ползване на платения годишен отпуск

Актуално
График на отпуски

Министерският съвет прие промени в наредбите за служебното положение на държавните служители и за работното време, почивките и отпуските. Измененията произтичат от промените в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител и се отнасят до реда за ползване на платения годишен отпуск от държавните служители, работниците и служителите.

Изрично се регламентира, че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане от държавния служител, работника или служителя, съобщиха от правителствената пресслужба. Уредени са задълженията на органа по назначаването и на работодателя, свързани с реда за ползване на платения годишен отпуск.

Преди утвърждаването на графика органът по назначаването или работодателят е длъжен да покани всички държавни служители , работници и служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
Работодателят или органът по назначаването трябва да информира всички държавни служители, работници и служители за утвърдения график и екземпляр от него трябва да бъде на тяхно разположение на подходящо място в администрацията/предприятието.

Графикът може да се изменя по реда на неговото утвърждаване при възникване на конкретни причини от служебен характер или икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини.
Органът по назначаването/работодателят, когато нуждите на службата налагат, може да отложи ползването на платения годишен отпуск, както на отделен служител, така и на всички служители от отдела или звеното. Това ще става в писмена форма, като е необходимо работникът или служителят/държавният служител да бъде своевременно уведомен.

Във връзка с ефективността на контрола за спазване на трудовото законодателство е необходимо работодателите да водят документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения по време на ползването и за изплатените обезщетения за неползван отпуск.

Двете постановления влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.

Още новини