Начало Новини Актуално МС регламентира предоставянето на трансгранични здравни услуги

МС регламентира предоставянето на трансгранични здравни услуги

Актуално

регламент предоставяне трансгранично лечениеПравителството в оставка предлага промени в Закона за здравето, като със законопроекта се изменят и допълват още законите за лечебните заведения, за здравното осигуряване, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за здравословни и безопасни условия на труд, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С промените в Закона здравето се създава възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца да се извършва наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Извършват се промени и в медицинската експертиза като се дава възможност на лекарите в нея, при определени условия, да осъществяват и лечебна дейност, съобщи пресслужбата на правителството в оставка.

Премахва се съществуването на специализирани териториални експертни лекарски комисии. Пo този начин се създават условия за преодоляване на кадровите проблеми в органите на медицинската експертиза чрез привличане на квалифицирани медицински специалисти, извършващи лечебна дейност. Ще се съкратят сроковете на работата на комисиите, което ще подобри достъпа на пациентите.

С промените в Закона за лечебните заведения се въвежда изискването за водене на публичен регистър на лечебните заведения, които извършват асистирана репродукция. Той ще бъде част от регистъра на лечебните заведения. Регламентира се воденето и на публичен регистър на акредитираните лечебни заведения, получените от тях акредитационни оценки и срока, за който те се присъждат. Въвежда се ново основание за отнемане на разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването в случаите, когато на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ се осъществява същата лечебна дейност от друго лечебно заведение за болнична помощ. Друга насока на приетите промени в Закона за лечебните заведения е промяната в определението за високотехнологични методи на диагностика и лечение, отнасяща се до ендоваскуларни интервенции. Те се практикуват не само в областта на неврохирургията, а и в областта на кардиологията, съдовата хирургия и някои други медицински специалности, като освен това се класифицират и на топографски принцип - главен мозък, гръбначен мозък и други органи и системи. По тази причина се посочва общото понятие - ендоваскуларни интервенции, като се оставя възможност при необходимост те да бъдат конкретно определяни с Националната здравна карта. Към изброените високотехнологични дейности се добавя и асистираната репродукция, която като съвременен метод също следва да бъде планирана и съответно разпределяна посредством здравната карта.

С предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване относно реда за предоставянето на трансграничните здравни услуги, финансирането им, както и отговорностите на държавите-членки по осигуряване и по местолечение. Директивата ще се прилага от НЗОК и от Министерството на здравеопазването. Осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. Предмет на директивата са здравните услуги от пакета дейности, финансирани от бюджета на НЗОК, съответно от бюджета на МЗ. Съгласно принципа в директивата размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия. С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и МЗ за съответните дейности.

Промени се извършват и в законите за здравословни и безопасни условия на труд, за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Регламентира се съдържанието на публичните регистри на службите за трудова медицина, на разрешените биоциди, на разрешенията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, както и на данните, които се вписват от Изпълнителната агенция по трансплантация. Регистрите съдържат както информация за съответните удостоверения и разрешения, така и данни за движението на преписките по заявленията, с което ще се даде възможност на заявителите да се информират за хода на процедурите по подадените от тях заявления.

Още новини