Начало Новини Актуално МС предлага промени в Закона за обществените поръчки

МС предлага промени в Закона за обществените поръчки

Актуално
Министерски съвет

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Неговата цел е опростяване на законодателството в сектора, облекчаване на процеса на възлагане на обществени поръчки в страната и усъвършенстване на предварителния контрол върху процедури за възлагане на поръчки, финансирани от европейските фондове.

В закона се регламентират всички видове режими и процедури за възлагане на поръчки в зависимост от тяхната стойност. В резултат на това се опростява структурата на законодателството чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове. Отменя се Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За възлагане на поръчки на стойности по тази наредба ще се прилагат процедурите по закона, но с някои облекчения, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Въвежда се по-гъвкав ред за извършване на промени в процедурата. С него се предвижда възможност възложителите да променят еднократно обявените условия в процедурата в 14-дневен срок след нейното откриване. Тя може да се ползва за отстраняване на грешки и пропуски, включително когато са установени при предварителния контрол, извършван от Агенцията по обществени поръчки. Така ще се пести време и ще се избягва ненужно обжалване, което е пречка за бързо провеждане на процедурата. Възможността за промяна не засяга установените в закона минимални срокове в процедурите и не влияе върху правата на заинтересованите лица.

Изменя се обхватът на предварителния контрол, упражняван от Агенцията по обществени поръчки, и механизмът за неговото осъществяване. На такъв контрол ще подлежат процедури с евросредства, чиито стойности са много по-ниски в сравнение с тези в действащия в момента ред. Контролът за спазване на закона ще се извършва само от агенцията. Той ще обхваща обявленията за откриване на процедурите и методиката за оценка на офертите, а при някои видове процедури - и решението за откриване. Измененията въвеждат и механизъм за обратна връзка, чрез който ще се проследява изпълнението на препоръките на Агенцията. В резултат на това се очаква повишаване степента на законосъобразност на проверяваните процедури.

Предвижда се отпадане на платената публикация в „Държавен вестник”, като остава задължителното публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а когато е приложимо - и в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Въвежда се публичност при възлагане на поръчки на ниска стойност чрез задължението възложителите да публикуват покана на Портала за обществени поръчки и на страницата си в интернет – „профил на купувача”. Те следва да осигурят на всички заинтересовани лица достъп до поканата за период не по-кратък от 7 дни.
Допълват се правилата за работата на комисията и се регламентират отношенията й с възложителя - предвидена е възможност за връщане на протоколите от възложителя поради грешки или пропуски.

Регламентира се възможност за т. нар. „пряко възлагане” на дружества, свързани с възложителя - териториален орган на държавна власт. Такова възлагане се допуска само за договори за комунални услуги, обхванати от предмета на дейност на дружеството. В тези случаи се изисква общинското дружество да е обект на контрол, какъвто съответният териториален орган упражнява спрямо собствените си структури. Друго важно условие е това дружество да формира 100% от годишния си оборот от поръчките на този възложител. Предложението е в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз, според който този начин на възлагане се приравнява на изпълнение на дейности със собствен ресурс.

Отпада изискването за задължително включване в състава на комисиите на външни експерти. То остава като възможност по преценка на възложителя, в зависимост от неговите нужди.

Прецизират се редица разпоредби, с което ще бъдат отстранени предпоставките за противоречиво тълкуване и прилагане на закона в практиката. В този смисъл са уточнени правилата за определяне на критериите за подбор и показателите за комплексна оценка на офертите; участието в процедурите на обединения, които не са юридически лица и начина на прилагане изискванията за подбор към тях и др.

Забранява се лице, което участва в процедурата в рамките на обединение, да подава и самостоятелна оферта. Въвежда се дефиниция на понятието „свързани лица” за целите на възлагането на поръчки. Чрез тази дефиниция ще се установява конфликт на интереси.

Предвижда се възможност за самостоятелно обжалване на действия и бездействия на възложителя, които препятстват участието в процедурата на заинтересовани лица. Така ще могат да се обжалват отказите да се предостави или изпрати документация, да се дадат разяснения по нея и т. н. Промените в главата за обжалване не засягат установения ред и органите по обжалване. Те целят да се усъвършенстват и допълнят разпоредбите за преодоляване на пропуски, установени в практиката.

Допуска се възможност професионални сдружения и организации в съответния бранш в защита интересите на своите членове да обжалват дискриминационни условия в решението за откриване на процедура за обществена поръчка.

Още новини