Начало Новини Актуално МС предлага облекчени процедури по Закона за управление на етажната собственост

МС предлага облекчени процедури по Закона за управление на етажната собственост

Актуално
Стара Загора

Правителството прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Предлаганите промени имат за цел чрез прецизиране на отделни текстове да се постигне непротиворечивото му прилагане, както и да се опростят процедурите, предвидени в него.

Основните промени, залегнали в законопроекта, са свързани с даването на еднакви права на ползвателите в сграда в режим на етажна собственост и на собствениците на самостоятелни обекти; прецизиране на текстовете относно съдържанието на книгата на собствениците и на възможностите за приемане на решения от общото събрание, съобщиха от правителствената пресслужба.
Разширява се кръгът на лицата, които могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет (управители) и на контролния съвет (контрольори), а именно – това да са и посочени от собственика лица, живеещи в етажната собственост и регистрирани в книгата на собствениците.
Предвижда се възможност в сгради в режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти - собственост на юридически лица (магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно предназначение), за членове на управителния съвет да могат да бъдат избирани писмено упълномощени от собствениците техни представители.
С оглед стимулиране на инициативите за изпълнение на дейности но обновяване на сградите, се допуска да могат да бъдат създавани и сдружения на собствениците, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост. В този случай сдружението може да излъчи представител, който да участва в общото събрание на собствениците.
Намалява се обемът на необходимата информация за сградата, която следва да се представи в общината/района.
Прецизират се текстовете, отнасящи се до заплащане на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата/входа (консумативните разходи), като се предвижда ежемесечно да се събират суми, не по-малки от 1% от минималната работна заплата за страната. Въвеждането на това задължение за собствениците ще гарантира наличие поне на минимални средства за извършване на необходими дейности за поддържане на сградата.
През м. февруари 2010 г. Народното събрание прие първото изменение на закона за управление на етажната собственост. С него бяха удължени сроковете за свикване на общо събрание в етажните собствености, в които не е провеждано събрание повече от една година, както и за вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване на етажната собственост в регистъра в общината/района.
Правителственото решение за одобряване на законопроекта е прието на вносител.

Още новини