Начало Новини Актуално МС подготвя закон за управлението на средствата от европейски фондове

МС подготвя закон за управлението на средствата от европейски фондове

Актуално
Решение на МС

Правителството одобри предложената от министър Томислав Дончев концепция за изготвяне на закон за управление на средствата от Европейския съюз. Той ще позволи трайно и прозрачно уреждане на обществените отношения като създаде предсказуема среда за изпълнението на оперативните програми с ясно регламентирани права и отговорности на участниците в процеса, ще премахне съществуващата фрагментарност на нормативната уредба, ще позволи кодифициране на процедурите за изпълнение и ускоряване на процедурите по обжалване.

През 2007 г., с оглед на необходимостта от формулиране на правила за работа със средствата от ЕС, е възприет подходът процесът да се регулира с постановления на Министерския съвет или с наредби, издавани от институциите, отговорни за управлението на средствата, съобщиха от правителствената пресслужба. Това обаче, позволява чести промени в текстовете, които създават условия за непредсказуемост на средата. В някои държави членки на ЕС като Гърция, Естония, Латвия, Словакия и Финландия са регулирали отношенията, свързани с усвояването на средствата, със закон. Предвижда се това да бъде направено и у нас.

Приложното поле на закона ще обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, като основна цел ще бъде регламентирането на унифицирани процедури за изпълнението на всички фондове в страната ни.

Законът ще уреди институционалната уредба, правата и отговорностите на договарящите органи и бенефициентите. С оглед постигането на необходимата гъвкавост при изпълнението на програмите, определени елементи – детайлни правила за допустимост на разходите, препоръчителните размери на финансовите корекции и т. н., ще продължат да се регулират с постановления на Министерския съвет.

Предвижда се законът да има три раздела. Първият ще урежда институционалната уредба за следващия програмен период и ще регламентира взаимоотношенията между отделните структури, отговорни за управлението на средствата от ЕС, както и отношенията им с Европейската комисия. Ще бъдат посочени и основните принципи при управление на фондовете.

В раздела Процедури за изпълнение на програмите ще бъдат регламентирани редът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, редът за избор на фирма-изпълнител от частно-правни субекти бенефициенти по оперативна програма, процедурите за финансово управление и контрол, редът за налагане на финансови корекции, допустимостта на разходите и процедурата за администриране на нередности.

Предвижда се тези два раздела да влязат в сила от 1 януари 2014 г., когато започва новият програмен период.
С приемането на закона ще влезе в сила третият раздел, който регламентира обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите. В момента материята е разработена в две постановления на МС, но недостатъците на възприетия с тях подход са свързани с факта, че се обжалва пред самия управляващ орган или че процедурата по възраженията се свежда основно до процедура по контрол върху бенефициента. Не е уредено подаването на жалби/възражения срещу оценката по същество, както и възможността за подаване на жалби/възражения във връзка с изпълнението на проекти. В закона ще бъде разписана и процедура по обжалване на решенията на управляващия орган.

Още новини