Начало Новини Актуално МС отмени три наредби в областта на енергетиката

МС отмени три наредби в областта на енергетиката

Актуално

МС три наредби енергетикаПравителството отмени три наредби в областта на енергетиката –за лицензиране на дейностите в енергетиката, за регулиране на цените на електрическа енергия и за регулиране на цените на природния газ, както и ПМС №124 и №35 от 2004 г. и чл. 2 от ПМС 131/2004.

Съгласно измененията и допълненията в Закона за енергетиката от юли м. г., на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са делегирани правомощия по приемане на подзаконови нормативни актове, предвидени в закона. Такива правомощия ДКЕВР има и по отношение на материята, регулирана в трите отменени наредби, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предвид промените в Закона за енергетиката и с оглед осигуряване изискванията за либерализиране на енергийния пазар и пълно транспониране на двете директиви, относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и относно общите правила на вътрешния пазар на природен газ, ДКЕВР е предприела необходимите действия и е инициирала процедурите по приемане на новите подзаконови нормативни актове. Това налага отмяната на действащите наредби от момента на обнародване на актовете на ДКЕВР.

Проектът на постановление и мотивите към него са публикувани в интернет страницата на ДКЕВР и в портала за обществени консултации.

Още новини