Начало Новини Актуално МС одобри схемите за националните доплащания за земеделските производители

МС одобри схемите за националните доплащания за земеделските производители

Актуално
Пшеница

В съответствие с решението на ЕК за одобряване на схемите за национални доплащания за 2011 г. и въз основа на постигнатите споразумения между браншовите организации в сектора на земеделието и правителството, на днешното си заседание Министерски съвет взе решение за одобрение на схеми за национални доплащания на хектар земеделска земя, за тютюн, за крави с бозаещи телета, за клане на говеда, за говеда, за овце-майки и кози-майки.

На базата на това решение земеделските производители ще се подпомагат през 2011 г., както следва:

1. на хектар земеделска земя, с изключение на площите, заети с винени сортове лозя, ягоди и малини за преработка, тютюн и постоянни пасища, с максимален размер до 310 000 000 лв.;

2. за тютюн - въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтен период 2007-2009 г. размерът на помощта ще се определя на кг изкупен тютюн по сортови групи през референтния период, с максимален размер до 73 000 000 лв.;

3. за животни - в размер до 71 145 904 лв.:

• за крави с бозаещи телета - за най-малко пет крави с бозаещи телета в стопанство, което не притежава индивидуална млечна квота;

• за клане на говеда - при клане на животни или при износа им за трета държава за най-малко 5 бика, вола, крави и юници на възраст над осем месеца или телета на възраст до осем месеца и с кланично тегло до 185 кг;

• за говеда и биволи - за минимум 10 говеда или бивола, които са били отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г.;

• за овце-майки и кози-майки - за минимум 50 и повече овце-майки и кози-майки (заедно или поотделно), отглеждани в стопанството.

Още новини