Начало Новини Актуално МС одобри проект на закон за публично-частното партньорство

МС одобри проект на закон за публично-частното партньорство

Актуално
Публично-частно партньорство

Правителството одобри проект на закон за публично-частното партньорство. Законът ще бъде един от инструментите, чрез които държавата ще стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори с цел повишаване инвестиционната активност и развитието на националната икономика.

Действащите нормативни актове в тази област – законите за концесиите и за обществените поръчки, не отговарят в пълна степен на нуждите на държавните и общински органи, като в някои случаи дори ограничават техните възможности за партньорство с частния сектор, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Публично-частното партньорство (ПЧП) е дефинирано като дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори и един или повече частни партньори за извършването на дейност от обществен интерес при оптимално разпределение на ресурси, рискове и отговорности между партньорите.

Законопроектът определя, че ПЧП се реализира чрез партньорски или концесионен договор за строителство и услуга. При партньорския договор частният партньор не получава приходи от потребителите на дейността от обществен интерес или от други трети лица във връзка с тази дейност.

ПЧП ще бъде приложимо за всички обекти на социалната инфраструктура (болници, училища, детски градини, затвори, спортни обекти, социални жилища и др.), „безплатните” за потребителите обекти на техническата инфраструктура (текущо и зимно поддържане на пътища, ж. п. гари, обекти на ж. п. инфраструктурата, събиране, депониране и преработване на битови отпадъци и др.), както и всички други договори за услуги от обществен интерес, при които с оглед на социалната поносимост на услугите публичният сектор следва да поеме част от разходите.

Акцент в законопроекта се поставя върху планирането на проектите за ПЧП чрез изготвянето на Национална програма и План за действие. В Националната програма се включват проектите за държавните ПЧП, независимо от източника на финансиране и етапите на изпълнение. Планът се изготвя по години и съдържа срокове за изпълнение по етапи на включените в Програмата проекти и необходимите средства за тяхната реализация, с посочени източници на финансиране. Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие.

Дефинирани са формите и условията за финансова подкрепа, предоставяна от публичния партньор. Това ще става за реализирането на проекти, при които частният партньор не получава приходи от потребителите на дейността от обществен интерес; за да се постигне социално приемлива цена на услугата от обществен интерес; при необходимост от възстановяване на обекта след случай на непреодолима сила. Формата и максималният размер на финансовата подкрепа ще се определят с решението за откриване на съответната процедура, като размерът ще е съобразен с бюджетните възможности на публичния партньор.

Със законопроекта се предлага промяна в Закона за концесиите, която възстановява конкурсните процедури „състезателен диалог” и „договаряне с обявление” (в ограничени случаи). В сега действащия закон единствената допустима процедура след измененията през 2008 г. остана откритата процедура, която, поради липсата на гъвкавост, не позволява избор на частен партньор в случаите на правна или финансова сложност.

Проектозаконът е в съответствие с целите на правителството за подобряване на бизнес средата в страната, увеличаване на възможностите за инвестиране, привличане на чуждестранни инвестиции. Комбинирането на ограничените публични средства с финансовите възможности на частния сектор и еврофондовете, посредством публично-частното партньорство ще спомогне за покриване на нуждата от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, услуги от обществен интерес, научно-изследователска дейност и др.

Още новини