Начало Новини Актуално МС одобри девет национални програми за развитие на средното образование

МС одобри девет национални програми за развитие на средното образование

Актуално
Програми за средното образование

Правителството прие девет национални програми за развитие на средното образование. Дейностите, които се финансират по Национална програма Оптимизация на училищната мрежа, са свързани с подобряване на материално-техническата база, създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

Програмата е с доказан успешен механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет е 17,1 млн. лв., съобщиха от правителствената пресслужба.

Основната цел на Националната програма Квалификация е повишаване на качеството и ефективността на образование на всички равнища в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности у педагозите. Чрез програмата се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагозите, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за дистанционно обучение. Общият бюджет на програмата е 294 935 лв.

Националната програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - проект ИКТ в образованието в частта осигуряване на достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др. Общият бюджет е 6,5 млн. лв.

Националната програма Училището – територия на учениците е свързана с организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи. Тя дава възможност за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, възможностите и във връзка с възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения. Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора. Общият бюджет на програмата е 1,850 млн. лв.

Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България, осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика. Национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование е продължение на реализираните през изминалите години програми чрез инвестиране на средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии, в съответствие с развиващите се съвременни производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Чрез Национална програма С грижа за всеки ученик се определя диференцираната грижа за учениците от началната училищна възраст - необходимо условие за компенсиране на комплекса от проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията и последващо изоставане. Осигуряването на допълнително обучение на учениците от I - IV клас, които изостават в процеса на обучение поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд, е предпоставка за овладяване на общообразователния минимум по изучаваните учебни предмети и е необходимо условие за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Националната програма Създаване на достъпна архитектурна среда спомага за изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания. Целта й е социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от нужната подкрепа за тяхното общообразователно обучение. Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

Държавната политика по отношение на българите в чужбина е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. Националната програма Роден език и култура зад граница е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина, и е насочена към стимулиране изучаването на родния език и култура зад граница. Общият бюджет на програмата е 1,1 млн. лв.

Националната програма На училище без отсъствия цели увеличаването на броя на заместващите учители като предпоставка за постигане на по-високо качество на средното образование, засилването на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. Общият й бюджет е 3 млн. лв.

Още новини