Начало Новини Актуално МРРБ публикува проекти за изменение и допълнение на нормативни документи

МРРБ публикува проекти за изменение и допълнение на нормативни документи

Актуално
Проектозакони на МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува на интернет страницата си проекти на закони за изменение и допълнение на законите за устройство на територията, за устройство на Черноморското крайбрежие, за пътищата и за кадастъра и имотния регистър.

Предлаганите изменения в Закона за устройство на територията са свързани с реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Предвижда се те, като ключови елементи на един и същ процес, да се регламентират в един закон – за регионалното развитие, който да уреди разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им.

Предвижда се документите за пространствено развитие да бъдат по-опростени, но със засилена стратегическа ориентация и отчитане перспективите за пространствено развитие на ЕС.

Измененията целят усъвършенстване на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите. Предлагат се промени, които да облекчат административните пречки пред бизнеса, при гарантирана защита и на обществения интерес.

Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията предвижда и ясно разграничаване на правомощията на контролните органи на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол.

Основните цели на предлаганите промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са свързани с въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове, регламентиране дейностите по финансиране и контрол на договорите за наем, въвеждане на легални дефиниции и понятия с цел подобряване на контрола по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем.

Измененията регламентират осигуряването на свободен и безплатен пешеходен достъп до морските плажове и включването на пясъчните дюни отново към тяхната територия.

С промените се въвеждат изисквания към осигуряването на активна плажна площ за свободно разполагане на принадлежности от страна на посетителите и определяне на допустимата площ на преместваемите обекти и съоръжения. Предвижда се групиране на морските плажове функционално по определени признаци.

Предлага се 10% от наемната цена да се внася в бюджета на съответния областен управител, като тези средства да се разходват целево за провеждане на процедури за отдаване под наем на морски плажове, контрол по изпълнение на договорите за наем, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняеми плажове. Запазва се условието 50% от приходите от концесии и наеми да се превеждат по бюджета на съответната община, като тези средства да се разходват целево за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пътищата цели прилагане на съществуващите доказани добри европейски практики по отношение на издаването на разрешения за специално ползване на пътя в българското законодателство. С предвижданите промени ще се уеднаквят понятията и тяхното приложение, дефинира се и понятието скоростен път.

С проекта на закона се предлага за изместването на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, засегнати при проектирането и изграждането на автомагистрали и скоростни пътища да се прилагат редът и условията на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост. Предложението се прави с оглед ускоряване на процеса на изграждане на автомагистрали и скоростни пътища, повишаване безопасността на движение и за ограничаване на негативните въздействия върху околната среда.

С промените се въвежда и изрична забрана за специалното ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища, а за първи, втори и трети клас пътища се въвежда ограничение за изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения в обхвата на пътя или в обслужващата зона на разстояние, по-малко от 8 м, измерено хоризонтално от края на пътната настилка, до целия габарит на рекламното съоръжение.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се цели подобряване на реда за създаването им и прецизиране на реда за тяхното поддържане в актуално състояние.
Създава се възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт.

Прецизира се редът за придобиване на правоспособност за извършване на дейности по геодезия и кадастър.
Създава се възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, ако отговарят на определени изисквания за съдържание и точност.

Проектозаконът регламентира услугите, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя - официални удостоверителни документи и справки в цифров, графичен и писмен вид.

За удобство на гражданите се създава възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения или извлечения от кадастралната карта и кадастралните регистри) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната. Скиците и схемите, предоставени на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, ще имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Предлаганите законопроекти са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел Нормативни актове – Проекти на нормативни актове.

Още новини