Начало Новини Актуално МРРБ открива нова схема по Оперативна програма Регионално развитие

МРРБ открива нова схема по Оперативна програма Регионално развитие

Актуално
Стара Загора

Министерство на регионалното развитие и благоустройството открива Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.3-01/2010 Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност, операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.
Схемата е насочена към подготовката и изготвянето на Предпроектно проучване и подготвителни дейности за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия.
Конкретните й цели са:
• Изготвяне на Предпроектно проучване, включващо поне 3 варианта
• Избор на трасе на междусистемна газова връзка, оптимално от икономическа, техническа, географска и технологична гледна точка
• Подготовка на документи за кандидатстване с голям проект, по смисъла на чл.39 на Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1.  Изготвяне на Предпроектно проучване за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия, с обхват на разглеждани варианти не по-малко от 3, и включващо:
• Проучване за осъществимост на трасето на газопровода, възможни точки на свързване на газопреносните мрежи на България и Сърбия, възможни местоположения на компресорна станция, реверсивна измервателна станция, пускови и приемни очистни съоръжения и др.на територията на България
• Изготвяне и анализ на релеф, характеристика на пресичаните територии, населени места, военни обекти, земеделски земи, промишлени обекти, инфраструктурни обекти – транспортни, енергийни и др.
• Анализ на процедури, правна рамка и изисквания на системния оператор на мрежата, специфични изисквания за този тип инфраструктура, регулаторни правила за тарифни балансиращи такси между газопреносни мрежи и др.
• Разработване и представяне на времеви график, с цел да се гарантира, че планираните срокове на отделните етапи са реални и действително изпълними
• Оценка на правни, институционални, административни, технически и др. изисквания, както и тези, произтичащи от ОПРР
• Анализ и разработване на бюджет на проекта
• Анализ „Разходи – ползи” 
• Изготвяне на задълбочен финансов анализ с раздели: Риск анализ, Анализ на човешките ресурси, Анализ на публичните разходи Минимални изисквания относно съдържанието на концесионните анализи
• Изготвяне на екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове анализ и доклад по ОВОС Проучване и анализ и оценка за съвместимост по Натура 2000
• Изготвяне на план-график за изпълнение, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната
• Оценка и анализ на съществуващите газови връзки и възможности на преносната система, с особено внимание към налични несъответствия във функционалност и други възможни ограничения
• Анализ и разработване на дейностите по управление на проекта, избор на екип, отговорности и разпределение на функциите и задачите
• Преглед на бъдещето търсене на газ, анализ на възможностите и източниците на доставки, както и взаимовръзката с други потенциални проекти в региона, оценка на пазарната ситуация  и бъдещите перспективи.
2.  Изготвяне на Апликационна форма и всички необходими документи за кандидатстване с голям проект, по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) 1083/2006.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 11 734 980 лева. Размерът на съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (85%) е 9 974 733 лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 ч. на 15 февруари 2010 г.
Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg в секция Обяви, на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

 

Още новини