Начало Новини Актуално МРРБ кани общините за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление

МРРБ кани общините за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление

Актуално
Покана към общините

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отправя покана към общините в България да участват в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, съобщиха от пресцентъра на министерството.

I. Обща информация
България стана първата европейска страна, акредитирана от Съвета на Европа (СЕ) да връчи Европейския етикет за добро управление на местно ниво на българските общини, отговарящи на изискванията на СЕ за качество на управлението на местно ниво.
Официалната акредитация за присъждане на този етикет България получи на заседание на Европейската платформа на заинтересованите страни по прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (от тук нататък Стратегията), което се проведе в Страсбург през месец декември 2010 г.
Целта на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво (от тук нататък Етикета) на СЕ е да стимулира и инициира действия, с цел да гарантира, че: 
- гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават качеството на управление в своята община и изразяват очакванията си
- местните власти разбират своите силни и слаби страни и знаят как да подобрят управлението си по възможно най-ефективен начин 
- местните власти приемат, че е възможно и препоръчително вътрешно и външно сравнение със своите национални и европейски партньори, и че те могат да черпят вдъхновение, учейки се от другите.
Етикетът представлява еталон за основно качество, т.е. всяка община може да бъде удостоена с него, стига да е достигнала определено ниво на качество (придържайки се към редица стандарти за качество) на своето управление като цяло.  
Присъждането на Етикета ще удостоверява, че местната власт се придържа към 12-те принципа на добро демократично управление, които е приела.
Право и възможност да кандидатстват за присъждане на европейския Етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си принципите за добро управление, формулирани в Стратегията.
Оценката и подборът на общините ще се извършва от акредитирана Комисия за присъждане на Етикета, която е обществено-държавен орган (национална платформа) за изпълнение на Стратегията. Структурата, функциите и организацията на работа на Комисията и на нейния Секретариат са уредени в  Правилник за дейността й. Утвърдени Правила за работа по присъждане на Етикета подробно описват процедурите по присъждане, обжалване и  валидност на Етикета.
След подаване на документите в Секретариата, общините ще бъдат оценени от двама независими експерти (виж раздел IV. Оценяване на кандидатурите от Правилата за работа). 
Официалната церемония по връчване на Европейския етикет  (под формата на кристален приз) на общините ще бъде проведена през месец април 2011 г.

II. Документи, необходими за кандидатстване на общините
Общините-кандидатки подават Писмено заявление от кмета на общината по образец до Комисията, към което се прилагат следните документи:
1. Решение на общинския съвет, с което той декларира, че общината приема 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ.
2. Доклад от председателя на общинския съвет за анкетно проучване сред общинските съветници. 
Докладът следва да бъде изготвен след проведено анкетно проучване сред общинските съветници по специален Въпросник за общинските съветници на СЕ.
3. Попълнен еталон (бенчмарк) за самооценка на общината по 12-те принципа на добро демократично управление от кмета на общината.
4. Доказателствен материал към еталона (бенчмарк) за самооценка на общината, който може да бъде на хартиен или електронен носител (CD или DVD).
Доказателственият материал към попълнения еталон (бенчмарк) за самооценка на общината следва да включва документи и други материали (по преценка на общината) в  подкрепа на индикаторите по всеки един от 12-те принципа за добро управление.
Когато не са налични всички документи изброени по-горе (от т. 1 до т. 4), Секретариатът уведомява общината подател да ги предостави в 5-дневен срок от получаване на уведомлението за това. В случай, че нередностите не бъдат отстранени в указания срок, процедурата по кандидатстване на съответната община се прекратява.
III. Срок за кандидатстване - от 1-ви февруари до 10-ти март 2011 г. (включително)
(Важи датата на получаване на документите в деловодството на МРРБ)
Попълнената документация (Писмено заявление и приложени изискваните документи) може да изпратите на адрес:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
гр. София, п.к. 1202, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 17 – 19,
Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство",
Кандидатстване за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
или да представите на място в деловодството на МРРБ.
За повече информация можете да се обърнете към следните експерти от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” на МРРБ, която е и Секретариат на Комисията:
1. Зорница Георгиева 
тел: 02/9405223, Е-mail: ZHadzhidimitrova@mrrb.government.bg
2. Михаил Василев 
тел.: 02/9405428, Е-mail: MVasilev@mrrb.government.bg
3. Веселка Добрева
тел.: 02/9405224, Е-mail: VChoveyna@mrrb.government.bg
Документите, свързани с поканата, са публикувани в рубриката АТУМС - Проекти - Процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Още новини