Начало Новини Актуално Мотиви към Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.

Мотиви към Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.

Актуално

Мотиви към Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.Българската търговско-промишлена палата отправя покана към предприемачите да се запознаят с мотивите към Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г. Проектът на Закон за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 година с мотивите към него са получени в БТПП от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Работодателите могат да дадат свои мнения и становища на до 30 септември 2014 г. на имейл ikan@bcci.bg, Олга Чугунска, експерт икономист.

Мотиви към Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ЗБНЗОК за 2014г. ДВ бр. 106 от 10.12.2013г. и ЗИДЗБНЗОК 2014г. ДВ бр. 67 от 12.08.2014г.) са предвидени следните параметри на самостоятелния бюджет:

 •    3 048 110 хил. лв. приходи и трансфери.
 •    3 048 110 хил. лева разходи и трансфери, от които за здравноосигурителни плащания – 2 697 462 хил. лева;
 •    резерв за непредвидени и неотложни разходи – 279 516 хил. лева.

Бюджетът е заложен с балансирано салдо. Изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. показва очертаващ се недостиг на средства по видове здравноосигурителни плащания както следва:

1) общият очакван недостиг на средства към 31.12.2014 г. за заплащане на аптеки за предоставени лекарствените продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели и медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО е в размер на 88 456 хил. лева.

На база на средната стойност на отчетените и заплатени до 31.07.2014 г. 15-дневни периоди на предоставяне на лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели и медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, средствата, формирали очаквания недостиг, са необходими за заплащането на аптеки в периода 16.09.2014г. до 15.11.2014 г., т. е за 4 отчетни 15-дневни периода, които съгласно сроковете по сключените договори с аптеки следва да бъдат заплатени от НЗОК в периода до 20.12.2014 г.

Възможностите на НЗОК за компенсиране на част от този недостиг са:

 • 1. Налични средства от Резерв, вкл. и за непредвидени и неотложни разходи, в размер от 56 710 хил. лева
 • 2. Планирано намаление на разходите за административна издръжка от около 5 500 хил. лева.

Прогнозният размер на недостиг на средства е 26 246 хил. лева.

2) общият очакван недостиг на средства към 31.12.2014 г. за заплащане на изпълнители на болнична помощ (по бюджетни параграфи „Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“, „Лекарствена терапия при онкологични заболявания“ и „Болнична медицинска помощ“) е в размер на около 162 766 хил. лева.

Възможностите на НЗОК за компенсиране на част от този недостиг са:

 • 1. Наличните средства от Други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2014 г., в размер от 16 620 хил.лв.
 • 2. Преизпълнение на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 и ред 3 от ЗБНЗОК за 2014 г., което съгласно §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2014 г. се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК. По официални оценки на НАП, очакваното преизпълнение на здравноосигурителните приходи на годишна база е в размер от 55 274 хил.лв.

След изчерпване на възможностите за реализиране на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на НЗОК в частта на разходите, очакваният недостиг на средства за заплащане на изпълнители на болнична помощ през 2014 г., е в общ размер от 90 872 хил. лева. Това представлява около 30% от стойността на отчетената дейност от изпълнителите на БМП през м. октомври и м. ноември 2014 г., изчислени на база на общата средномесечна стойност от 154 172 хил. лева на дейността на изпълнителите на болнична медицинска помощ за периода на м.януари – м.юни 2014 г.
При прилагане на тези възможности на ЗБНЗОК 2014 г. очакваният общ размер на недостиг на средства за здравноосигурителни плащания към 31.12.2014 г. по бюджета на НЗОК е в общ размер на около 100 000 хил. лева.

С предлаганият проект на ЗИД на ЗБНЗОК за 2014 г. се предлага следното преразпределение на средствата:

 •     за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели – 25 000 хил. лева;
 •     за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 10 000 хил. лева;
 •     за лекарствена терапия при злокачествени заболявания – 15 000 хил. лева;
 •     за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ –50 000 хил. лева.

С промяната в разходната част, бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 година става с отрицателно салдо в размер на 100 000 хил. лева.
Средствата ще бъдат покрити с наличността в началото на 2014 г. по бюджетната сметка на НЗОК в размер на 100 248 хил. лева.

За компенсиране на преразхода и за финансовата стабилност на системата ще се предприемат допълнителни мерки свързани с контролните механизми на НЗОК, както и мерки по ограничаване разходите за лекарства.

Заключение

С изменението на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 година ще се осигурят допълнително средства за здравноосигурителни плащания за подлежащата на заплащане през 2014 година медицинска помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, оказана на здравноосигурените лица. Това ще гарантира финансовата стабилност за системата и сигурност за осигуряване лечението на пациентите и за работата на изпълнителите на медицинска помощ.

Още новини