Начало Новини Актуално МОСВ покани община Стара Загора за изграждане на регионална система за битови отпадъци с европейски средства

МОСВ покани община Стара Загора за изграждане на регионална система за битови отпадъци с европейски средства

Актуално
Стара Загора

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) покани общините Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол да представят проекти за изграждане на системи за управление на отпадъците в тези региони на обща стойност 220 милиона лева.

Основните дейности, в които ще може да се инвестира със средства по ОПОС, са свързани с изграждането на първи клетки от депата, претоварни станции, съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране, а също така и осигуряване на техническата инфраструктура към тези обекти, съобщи пресцентърът на МОСВ. Проектните предложения обаче не включват дейности за събиране и извозване на битовите отпадъци или закриване на съществуващи депа.
Тринайсетте общини трябва да представят проектите си в МОСВ за одобрение до 31 август 2011 г.
Към момента по приоритетна ос 2 – „Отпадъци” на ОПОС има сключен договор с община Ботевград за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, а четири проекта са в процес на оценка - Бургас, Видин и Перник, като проектното предложение на Столичната община е за становище в Европейската комисия.
Очакваните проекти от тринайсетте общини са приоритетни в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. В нея е записано, че България трябва да изгради общо 57 системи от съоръжения за обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. Двайсет и три от тези системи ще се финансират от Оперативна програма „Околна среда”.
Кратък преглед на изграждането на системите за битови отпадъци в страната и напредъка по Оперативна програма „Околна среда”, който министър Нона Караджова направи.

Системи за битови отпадъци в страната
Докъде стигнахме с регионалните системи за битови отпадъци? Знаете какво предизвикателство беше за страната. До края на 2009 г. регионалните системи за третиране на битовите отпадъци трябваше вече да са изградени, но за съжаление, по различни причини това не се е случило Ние изведохме като приоритет тази важна област за околната среда на  България  и ускорихме много подготовката на проекти и реализацията им както по ОПОС, така и със средства от държавния бюджет и ПУДООС.

В момента в процес на оценка за финансиране по ОПОС са няколко регионални системи. Това са:
• Регион Видин, който заедно с общините Брегово, Бойница, Грамада, Кула, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш са в една регионална система. Проектът е подаден в МОСВ за финансиране по ОПОС и е на стойност 20,5 млн. лв.
• В момента е в оценка и регионалната система в регион Перник на стойност 21 млн. лв. в партньорство с общините Земен, Трън, Ковачевци, Брезник и Радомир.
• Също така – регион Бургас с партньори общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе на стойност 40 млн. лв. 
Очаква се до края на годината оценката да приключи и да бъдат сключени договорите за безвъзмездна финансова помощ.
Текуща е процедурата и за регион Малко Търново, това е проект за 2,5 млн. лв. и конкретен бенефициент е община Малко Търново. Тя е отдалечена от много други региони и е обособена като самостоятелна система.
Областите и регионите, за които отправихме покани да кандидатстват за регионални системи за отпадъци, са: Борово, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол на обща стойност 220 млн. лв. Очакваме поетапно, най–късно до средата на следващата година да бъдат подадени всички проекти и съответно да започне тяхното изграждане.
Един от най-важните фактори за успеха на изграждане на нашите регионални системи за битови отпадъци е много тесният диалог между общините и МОСВ. С всички тези общини и региони, които са в процес на оценка, както и с тези, към които сме отправили покани за кандидатстване, работим много тясно, даваме много детайлни указания, провеждаме непрекъснати срещи с кметовете, оказваме непрестанна подкрепа от МОСВ за ускорено провеждане на процедурите, за отреждане на терени, за промяна предназначението на земеделски земи за други цели, т. е. оказваме максимална  помощ и взаимодействие. Без тоя ежедневен диалог и помощ нещата няма как да се случат.

Какво направихме извън ОПОС?
В ОПОС са програмирани 23 региона и са определени средства за 23 региона,  които са индикативно разпределени като суми по съответните региони.

Извън това, като изключително важна национална тема, за която имаме и сериозни ангажименти  към ЕК, ние, имам предвид правителството, отделихме  сериозни суми и по линия на национални средства – това са държавният бюджет и ПУДООС. Само за 2010 и 2011 г. предвидените средства за инфраструктурни проекти, свързани с битови отпадъци, са на стойност 83 млн. лв. Само за сравнение за периода 2005 - 2009 г. /т. е. за петгодишен период/ от всички национални източници в България са отделени само 47 млн. лв. Това е тема, която е приоритет за нас, имаме сериозни питания и начална наказателна процедура от страна на ЕК за това, че не са изградени в срок нашите регионални системи, и ние ще направим всичко възможно да докажем на нашите партньори, че имаме отговорно поведение, че нашите общини са отговорни  и че когато ние работим заедно, процесът може да се ускори и наистина тези регионални системи ще станат факт.

Напредък по Оперативна програма „Околна среда” ОПОС
Към момента по ОПОС са сключени договори за безвъзмездна помощ с бенефициенти – това са основно общини, в размер на 27 % от общия размер на средствата по програмата. Общият размер на средствата по програмата са 3, 5 млрд. лв.
Плащанията по сключените договори са в размер на 212 млн. лв., или това е 6 % от ресурса на програмата. От тези средства 170 млн. лв. са изплатени на общините от есента на миналата година досега . В резултат на много тесния диалог между общините и МОСВ това, че въведохме нови правила за финансово управление и контрол и ускорени процедури за верификация /одобряване на средствата за разплащане на общините/,  се очаква до края на годината да бъдат разплатени още около 40 млн. лв. и през следващата година да бъдат разплатени още около 500 млн. лв. В зависимост и от активността на  общините очакваме сключване на договори за около 600 млн. лв. през следващата година  - договори за безвъзмездна финансова помощ.
Защо имаме сравнително незадоволителни темпове на усвояване на програмата?
Няколко са факторите. Програмата е била почти готова през 2005 г. като цели, приоритети, разпределение на средствата по приоритетни оси, но е одобрена през есента на 2007 г. Първите договори са сключени в началото и пролетта на 2009 г., т.е. няма как да има разплащания, когато няма сключени договори. Така че това късно реално стартиране на програма е един много неблагоприятен фактор за резултатите, които са  до момента.
Ние променихме изцяло правилата за финансиране във водния сектор, тъй като имаше критика от Европейската комисия - което заварих през август 2009 г, че се финансират  неефективни, преоразмерени и неприоритетни проекти във водния сектор.
Бяхме пред спиране на плащанията по програмата, но в резултат на бързата реорганизация  и реформата на проектите във водния сектор, това не се случи, но се наложи да разработим изцяло нов пакет, т. е променихме правилата – от процедури за конкурентен подбор ние минахме на беззвездна помощ на приоритетни  проекти за страната, които са и от икономическа гледна точка добри проекти. 
Изцяло бяха променени правилата за финансово управление и контрол. Към август миналата година ОПОС беше с  най-слаба оценка по отношение на системите за финансово управление и контрол. Именно поради констатациите на Европейската комисия за много лошото качество на подадените проекти в началото на 2009 година от общините във водния сектор, през юли 2009 г. министерството трябваше да отмени процедури на проекти във водния сектор по преценка на Европейската комисия в размер 900 млн. лева. Имахме отчайваща оценка, но тази цялата трансформация успяхме да подготвим за една година – изработихме детайлни указания за финансовите и технически параметри, които трябваше да подготвят общините във водния сектор.
Смятаме, че вече имаме една много добра рамка за подготовка. По новите правила обявихме две процедури на стойност 1 милиард и 200 млн. лв. Това са както инвестиционни проекти директно за финансиране на инфраструктура – пречистване на отпадъчни води, канализация и водоснабдяване   /там, където е допустимо/, и съответно проекти за техническа помощ, която след това директно ще премине в инфраструктурен проект, когато бъде подготвен, за да не се губи време.
Рамката е добра, сътрудничеството с общините е добро, имаме добри системи за финансово управление и контрол, добри системи за оценка на проектите, процедури на пряко предоставяне на безвъзмездна помощ на общините, което означава, че в процеса на оценка ние можем непрекъснато да ги консултираме, да изискваме допълнително информация и да се подобрява качеството на техните проекти, което преди беше невъзможно.

Още новини