Начало Новини Актуално МОМН ще финансира проекти за реализацията на младите хора

МОМН ще финансира проекти за реализацията на младите хора

Актуално
Програми за реализация на студенти

Правителството прие изготвената от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) Национална програма за младежта (2011-2015). Документът е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора в страната, заложени в Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Целта на програмата е подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на България, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Преки целеви групи по програмата са младежи на възраст от 15 до 29 години, специалисти, които работят с младежи, и други лица, директно ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото развитие. Програмата е насочена и към младежки неформални групи, младежки организации и други институции, които пряко или непряко подпомагат осъществяването на инициативи или дейности за младежко развитие.

Годишните приоритети, направления и индикативните дейности към тях ще бъдат обявявани от министъра на образованието, младежта и науката. Те ще се определят за всяка текуща година в зависимост от нуждите на младите хора и от социално-икономическата среда в страната. Конкретните условия за кандидатстване и размера на отпусканата индивидуална финансова помощ се оповестяват от националния координатор – Националният център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Стратегическите приоритети по програмата са: насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; повишаване на гражданската активност на младите хора; превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение; развитие на младежкото доброволчество; личностно и професионално развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора; усъвършенстване на младежката работа.

В изпълнение на програмата се очаква създаването на минимум 30 младежки информационно-консултантски центъра, активизиране участието на младите хора при решаване на младежки проблеми, увеличаване броя на младите доброволци (минимум 2000 души) осъществили дългосрочно (над 2 месеца) доброволчество, създаване на етичен кодекс на младежките работници и др.

Още новини