Начало Новини младите хора са най-силно засегнати от загубата на работни места поради икономическото въздействие на ковид

младите хора са най-силно засегнати от загубата на работни места поради икономическото въздействие на ковид

Европейската комисия публикува своя преглед Заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ) за 2022 г. Наред с други констатации докладът показва, че младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19. Той показва също така, че възстановяването им е по-бавно, отколкото при другите възрастови групи. Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение. Новият доклад спомага за определянето и обосноваването на политиката за заетостта и социалните политики, необходими за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, за да станат икономически независими в условията на влошаващо се социално-икономическо положение поради руското нашествие в Украйна.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит посочи: Много млади хора имат високо образование, умения в областта на цифровите технологии и проявяват активен интерес към екологичните въпроси. Това може да им помогне да се възползват от възможностите на възстановяването и на цифровия и екологичния преход. 2022 г. е Европейска година на младежта, защото Европейският съюз се ангажира да се вслушва в младите хора, да ги подкрепя и да подобрява шансовете им в живота. Това означава също така да се подкрепят младите украинци, избягали от войната, като им се помогне да навлязат в образователната система и пазара на труда в ЕС.

В прегледа на ЗСРЕ въз основа на последните годишни данни се констатира, че:

Възстановяването от пандемията от COVID-19 не беше равномерно разпределено. Младите хора (на възраст под 30 години) все още са изправени пред значителни предизвикателства при намирането на работа или намирането на работа, която да съответства на техните умения и опит. Въпреки че младежката безработица намаля през 2021 г., особено към края на годината, тя остана с 1 процентен пункт по-висока, отколкото преди кризата (през 2019 г.). От работещите близо 1 от двама млади хора (45,9%) са имали временни договори в сравнение с 1 от 10 за всички работещи (10,2%). Като цяло за младите хора е по-вероятно да се изправят пред трудна социална и финансова ситуация. Още преди пандемията трудовите доходи на младите хора бяха по-нестабилни от тези на по-възрастните работници. Оглавяваните от млади хора домакинства са изправени пред по-голяма бедност, въпреки че съществуват значителни различия между отделните държави от ЕС. Младите хора срещат трудности при посрещането на ежедневните си разходи, като например разходите за сметки и наем, а 61% от тях се тревожат за намирането или поддържането на подходящо жилище през следващите десет години. Предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, зависят от тяхното равнище на образование и от социално-икономическия им произход. За младите хора със средно образование е с 19 процентни пункта по-малко вероятно да попаднат в ситуация, в която не работят и не учат или не се обучават, отколкото за тези с по-ниско ниво на образование. За лицата с висше образование този риск е с 28 процентни пункта по-нисък. За младите хора в неравностойно положение вероятността да бъдат заети с работа, образование или обучение е още по-малка. Полът е друг фактор, който води до неравенство сред младите хора. Когато започват кариерата си, младите жени в ЕС печелят средно със 7,2% по-малко от колегите си мъже - разлика, която се увеличава с възрастта. На равнището на ЕС само малка част от тази разлика - 0,5 процентни пункта - е резултат от образователните постижения на жените, избора на професия, професионалния опит и вида на трудовия договор, който имат.

Успешни политики на равнище ЕС в подкрепа на младите хора

Прегледът на ЗСРЕ предоставя основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. По-специално политиката в областта на заетостта и социалните политики следва:

да подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда, да дават възможност на младите хора да придобиват умения, да подкрепят трудовата мобилност - градивен елемент за успешна и устойчива кариера, да намаляват рисковете за младите хора, като например от безработица или болест, бедност и задлъжняване, да подпомагат младите хора да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

В процес на подготовка са допълнителни инициативи на ЕС в подкрепа на младите хора. През 2023 г. Комисията планира да преразгледа препоръката на Съвета относно рамката за качество на стажовете, по-специално по отношение на условията на труд. Понастоящем група на високо равнище търси начини за подобряване на социалната закрила, включително за младите хора, и ще представи констатациите си в началото на следващата година.

Контекст

Годишният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ) е водещият аналитичен доклад на Европейската комисия относно заетостта и социалните въпроси. Той предоставя актуален икономически анализ, както и свързаните с него предложения за политики.

ЕС подкрепя младите хора чрез поредица от политически програми, включително:

Схемата Гаранция за младежта, включваща Инициативата за младежка заетост, оказа трансформиращо въздействие върху пазарите на труда в ЕС. Данните показват, че от 2014 г. насам над 36 милиона млади хора, които веднъж са били регистрирани в схеми по Гаранция за младежта, след това са получили предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване и/или стажове. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората, включително в подкрепа за младежката заетост. Новата инициатива ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve - стреми се, учи, овладей, постигай) е насочена към млади хора в неравностойно положение, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) на стойност 100 милиарда евро беше стартиран през април 2020 г. с цел справяне с въздействието на пандемията върху пазарите на труда в ЕС, включително за младите хора. През 2020 г. той подпомогна около 31 милиона души и 2,5 милиона предприятия. През 2021 г. той подпомогна приблизително 3 милиона души и 400 000 предприятия. Плановете за възстановяване и устойчивост на държавите - членки на ЕС, са съсредоточени върху политиките за следващото поколение като един от шестте им стълба, в съответствие с подсилената Гаранция за младежта.

За повече информация

Преглед Заетостта и социалното развитие в Европа (ЗСРЕ)

Раздел, посветен на анализа на заетостта и социалното положение, на уебсайта на ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейска година на младежта

Още новини