Начало Новини Актуално Министерството на финансите очаква подобрение на бюджетното салдо за 2019 г. спрямо заложеното в актуализираните разчети

Министерството на финансите очаква подобрение на бюджетното салдо за 2019 г. спрямо заложеното в актуализираните разчети към Закона за държавния бюджет

Актуално

МФНа база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 1 142,6 млн. лв. (0,96% от прогнозния БВП). Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,3 млрд. лева.

Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. С разчетите към Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2020-2023 е предвидено бюджетното салдо да бъде балансирано и да остане на това равнище през целия хоризонт на бюджетната прогноза.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП за 2019 г. се очаква да бъдатв размер на 43 896,1 млн. лв., което е 100,1 % спрямо годишния разчет, като изпълнението на данъчните приходи е 102,1%. Съпоставени с2018 г. приходите по КФП нарастват с4 245,2 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с 3,0 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1,4 млрд. лева спрямо предходната година. Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2019 г. са в размер на45 038,7 млн. лв., което е 97,3% от годишния разчет.За сравнение разходите по КФП за 2018 г. бяха в размер на 39 515,7 млн. лева.Номиналното нарастване спрямо предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи(поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 193,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец януари 2020 година.

Още новини