Начало Новини Актуално Министерството на финансите очаква минимално превишение на приходите над разходите за първото полугодие на 2021 г.

Министерството на финансите очаква минимално превишение на приходите над разходите за първото полугодие на 2021 г.

Актуално

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2021 г. да бъде положително в размер на около 82 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция през месец юни се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с променените крайни срокове от 31 март на 30 юни 2021 г. за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху приходите оказва и продължаващото подобрение при постъпленията в частта на косвените данъци, социално и здравноосигурителните приходи и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24 720 млн. лв. (51,9 % от годишния разчет), като спрямо първото полугодие на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 3,3 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3,6 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева. Значителен ръст на месечна база спрямо същия месец на предходната година се отчита при приходите от корпоративни данъци, ДДС, акцизи, ДДФЛ, осигурителни вноски и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24 638 млн. лв., което е 46,9 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 19 821,4 млн. лева. Значителният ръст на разходите през първото полугодие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юни 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 630 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юни. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, включително разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление Здравни грижи в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката 60/40, мярката 80/20, мярката Запази ме, мярката Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 796,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2021 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2021 година.

Още новини