Начало Новини Актуално Министерство на енергетиката обявява обществена поръчка за консултант за Българо-Сръбската газова връзка

Министерство на енергетиката обявява обществена поръчка за консултант за Българо-Сръбската газова връзка

Актуално
obshestvena porachkaНа 13.05.2015 г. Министерство на енергетиката публикува в Регистъра на обществените поръчки обявление за обществена поръчка с предмет: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия, както следва:

1. наименование и адрес на възложителя: Министерство на енергетиката, ул. Триадица № 8;

2. максимална стойност и източник на финансиране: максимална стойност за изпълнението на предмета на обществена поръчка е 333 333.33 лв. без ДДС, източник на финансиране: Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. и Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

3. кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на поръчката е Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия.

4. критерий за оценка на офертата: икономически най-изгодна оферта.

5. срок и място за получаване на офертите: деловодството на Министерството на енергетиката на ул. Триадица № 8, до крайния срок - 17.00 ч. на 08.06.2015 г.;

6. дата, час и място на отваряне на офертите: офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като ще бъдат отворени на 09.06.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Министерството на енергетиката – гр. София, ул. Триадица № 8.

Още новини