Начало Новини Актуално Министерският съвет одобри националните програми за развитие на средното образование

Министерският съвет одобри националните програми за развитие на средното образование

Актуално
Средно образование

Правителството одобри девет национални програми за развитие на средното образование. Първата е Оптимизация на училищната мрежа. Тя създава защитни механизми по отношение на преструктурираните звена като финансира предоставянето на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст и осигуряването на храна на децата от задължителната предучилищна възраст и на учениците от задължителната училищна възраст.

Целодневната организация на учебния процес е също сред подходящите инструменти за гарантиране на по-добри условия за провеждане на качествен образователен процес, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Създадената национална програма Оптимизация на училищната мрежа е механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет на програмата е 14 800 000 лв.

Целите, заложени в програмата Квалификация, са пряко съобразени с Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. Чрез нея се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение). Общият бюджет е в размер на 300 000 лв.

Националната програма Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище е продължение на Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - проект ИКТ в образованието в частта осигуряване на достъп до Интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др. Общият бюджет на програмата възлиза на 1,4 млн. лв.

Организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения, необходими за учениците в съвременното общество. Провеждането на състезания по професионални направления е начин за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според интересите. За Националната програма Училището - територия на учениците са осигурени 1 850 000 лв.

Едно от най-важните условия за развитие на системата на училищното образование е функционирането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати. Наличието на национална система за външно оценяване позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища (изводи за качеството на преподаването в училището, както и за качеството на работата на отделния учител) и да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на качеството на образованието в национален мащаб).

Общият бюджет на програмата Система за национално стандартизирано външно оценяване е 5 млн. лв.
Национална програма Модернизиране на системата на професионалното образование е продължение на реализираните през изминалите години програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Задължителната предучилищна подготовка и осигуряването на допълнително обучение на учениците от I-IV клас, които изостават поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд, е предпоставка за овладяване на общообразователния минимум по изучаваните учебни предмети и е необходимо условие за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех. Националната програма С грижа за всеки ученик е с бюджет 2 млн. лв.

Програмата Създаване на достъпна архитектурна среда е насочена към създаване на базова достъпна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба. Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

Една от целите на националната програма Роден език и култура зад граница е съхраняване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина. За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 2 150 000 лв.

Още новини