Начало Новини Актуално Министерски съвет одобри проектозакона за енергия от възобновяеми източници

Министерски съвет одобри проектозакона за енергия от възобновяеми източници

Актуално
Проект на Закон за ВЕИ

Правителството одобри проект на нов закон за енергията от възобновяеми източници. Той ще бъде внесен за приемане от Народното събрание. Проектът е разработен в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, съобщиха от правителствената пресслужба.

С нея се установяват задължителни национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление и в транспорта. За България те са съответно 16% и 10% до 2020 г.
Законът си поставя за цел да създаде условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и технологии; да осигури информация относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници на всички заинтересовани лица; да гарантира сигурност на енергийните доставки и снабдяването, техническа безопасност, както и опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата.
В проектозакона са разработени мерки за насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. Освен електропроизводството, към което бяха насочени насърчителните механизми в досегашния закон, целите и механизмите са насочени и към секторите отопление, охлаждане и транспорт.
Запазва се принципът на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия въз основа на дългосрочни договори и по преференциални цени. Те са фиксирани за целия срок на договора и се определят от ДКЕВР, съгласно Наредбата за ценообразуване на електрическата енергия по Закона за енергетиката.
За постигането на задължителната национална цел на България за 16% общ дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, включително 10% дял в транспорта, се предвижда разработването и изпълнението на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2010-2020 г.
С проектозакона се създава необходимата правна рамка за реализиране на механизмите за статистически прехвърляния, съвместни проекти и съвместни схеми за подпомагане.
За намаляване на административната тежест и повишаване ефективността на административните процедури проектозаконът предвижда да се създаде Агенция за устойчиво енергийно развитие. Тя ще действа като единен административен орган за осъществяване на държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и на енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници за нуждите на транспорта.
По отношение на потреблението на биогорива и на течни горива от биомаса проектът въвежда критерии за устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени, за да е възможно отчитането на тези горива за изпълнение на задължителната национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в транспорта.
Чрез създаването на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в България ще се осигурява прозрачност на дейностите, информираност на заинтересованите страни и подобряване на бизнес климата.

Още новини