Начало Новини Актуално Министър Димов: Изпълняваме ангажимента си да информираме обществото за качеството на въздуха

Министър Димов: Изпълняваме ангажимента си да информираме обществото за качеството на въздуха

Актуално

въздухМинистърът на околната среда и водите Нено Димов участва в представянето на нова система за предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

„Това е поредна стъпка, която предприемаме по най-важния приоритет, който поставих още преди две години, встъпвайки в длъжност – подобряване на качеството на въздуха и информиране на обществото. Защото качеството на въздуха е пряко свързано с качеството на живот и здравето на хората“, обясни министър Димов.

Той напомни, че първата стъпка за по-добро информиране на обществеността за качеството на въздуха е направена през 2018 г., когато данните, които се получават от мониторинговата система в България, са свързани с Европейската агенция по околната среда. „Преминахме всички тестове и тази връзка вече работи много добре. Втората стъпка реализираме сега - да има онлайн информация на сайта на ИАОС в реално време от всички пунктове за данните, които замерваме“, подчерта Нено Димов.  

„При разработване на информационната система е спазено европейското и българското законодателство, съобразили сме се с европейския индекс за качеството на атмосферния въздух. В системата се визуализират данни, които постъпват в реално време в националната система за мониторинг на околната среда. В графиката по подразбиране винаги се представят данните от последните 24 часа, а в системата са заредени и всички от 2015 г. насам. За всеки показател има въздействие върху човешкото здраве, като източник на тази информация е Министерството на здравеопазването“, допълни Росалина Инджиева, директор на Дирекция „Информационно обслужване, технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“ в ИАОС.

„За първите три месеца на 2019 г. най-много дни със замърсяване на въздуха с фини прахови частици са измерени в Смолян. Следват Горна Оряховица, жк „Тракия“ в Пловдив, Монтана, Никопол, жк „Надежда“ в София. Почти няма замърсявания в Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, Стара Загора. Единственият проблемен за България замърсител са фините прахови частици, като превишенията на нормите се отчитат почти изцяло през зимния сезон“, отчете Валери Серафимов, директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната в среда“ в ИАОС.

Министър Димов напомни, че с влезлия в сила в началото на 2019 г. Закон за чистотата на атмосферния въздух от местната власт и от всички ангажирани към опазване чистотата на атмосферния въздух се изисква постигане на конкретни резултати. Той уточни, че постигането на резултат не означава още на следващата година да бъдат изпълнени всички норми, но трябва да има тенденция към подобряване в тригодишен период.

Министърът посочи още, че миналата година е била отворена процедура за подпомагане на 7 общини за предприемане на мерки за намаляване на вредните ефекти при битовото отопление. В допълнение на 28 май тази година Комитетът за наблюдение на ОП „Околна среда” (ОПОС) прие промени в програмата, с които е разширен обхватът на приоритетната ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Така е осигурен допълнителен ресурс от 390 млн. лв. за 11 общини, които ще бъдат подпомогнати при закупуването и доставката на съвременни екологични транспортни средства, а целта е намаляване на вредните емисии във въздуха, на шума и вибрациите, както и значително спестяване на енергия. „Така ресурсът, който осигуряваме на местната власт за подобряване качеството на атмосферния въздух, е съществен и чакаме резултати“, подчерта министър Димов.

Новата система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух визуализира данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.

Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. В системата е достъпна информация от 2015 г. до момента. Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС.

Още новини