Начало Новини Актуално Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха два от най-рисковите складове със стари пестициди

Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха два от най-рисковите складове със стари пестициди

Актуално

опасни пестицидиМинистърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева провериха два от най-рисковите складове в България със стари излезли от употреба пестициди, намиращи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора.

Това е поредната от серия проверки във връзка с разпореждане на Прокуратурата относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита. Складовете са полуразрушени, намират се в бивше ТКЗС. Опаковките са нарушени, пестицидите разпилени, липсват покрив и врати, всичко това създава висок риск от замърсяване на околната среда.

В тези складове се съхраняват около 3000 кг пестициди, като в единия от тях има и течни такива. И двата склада са необозначени, неохраняеми, а пестицидите са лесно достъпни за посегателство от злонамерени лица.

Министърът увери, че се изпълняват указанията на Върховна административна и се прави всичко възможно максимално бързо и в рамките на утвърдения от Министерския съвет за тази година бюджет, негодните за употреба препарати за растителна защита да се преработят и да бъдат изнесени в чужбина. Тук само ще се събират, опаковат и транспортират. В България пестициди няма да се изгарят. Всичките ни усилия са насочени към това, което е открито да бъде събрано и обезвредено в чужбина, категоричен е Димитров.

Той посочи, че е направено запитване до всички международно признати инсинератори в Европа дали имат възможност да отделят технологично време за България, за да може тези пестициди, които се събират да бъдат обезвредени.

От всички инсинератори в Европа само един във Франция ще може да отдели технологично време за обезвреждане на нашите пестициди. Веднага започнахме преговори с тях, поканихме ги и както виждате те дойдоха тук, донесоха техника, с която всеки един продукт, който намират се окачествява какъв е, за да отиде в съответния бидон и да може когато се транспортират във Франция да бъде изгорен с подобни други продукти. Много от негодните за употреба препарати за растителна защита са останали още от 60-те и 70-те години, а тези тук например са от 1982 г., обясни министърът.

Пестицидите са на открито, достъпът е възможен от всеки, както сами успяхте да се убедите, каза пред журналисти зам.-главният прокурор при Върховната административна Десислава Пиронева.

Тя припомни, че по разпореждането на Върховна административна още в началото на месец август са установени всички места, за които до момента има данни за опасни пестициди. Направи се бърз анализ с оглед степента на риск от най-съществено засягане на човешкото здраве, за отравяне на почвата или риск от попадане във водоизточници. Във всички случаи, ако в рамките на нашата работа констатираме данни за извършено престъпление, ще сезираме съответната компетентна прокуратура, заяви Десислава Пиронева.

Директорът на дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите Славея Стоянова обясни, че Министерството на околната среда и водите полага изключителни усилия да подпомогне кметовете да си изпълнят задълженията по обезвреждане на опасните отпадъци. В момента се прави пълна инвентаризация по складовете, определяме какви са точно пестицидите, защото няма документация и произход от времето, когато са загробвани от ТКЗС-та. Ние преценяваме кои са най-рисковите. Тези тук в Яворово са с разпилени и разкъсани опаковки, сградата няма покрив, врати и всеки злонамерен може да влезе и да вземе част от тези количества, допълни Стоянова.

На обектите в с. Яворово вече работят и експерти от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци. Те разполагат с апаратура, която прави експресен анализ и на място се определя какъв е типът на пестицидите и как по-безопасно да бъдат третирани.

Междувременно областният управител на Стара Загора Гергана Микова е отправила молба към министър Димитров за съдействие в дейностите по премахване и обезвреждане на нерегламентирано съхранявани негодни за употреба препарати за растителна защита, да бъде включен още един рисков склад, който е на територията на област Стара Загора.

Във връзка с разпореждане на Върховна административна от 29.07.2020 г. и заповед на министър Димитров Регионалните инспекции по околна среда и води и Басейновите дирекции извършиха проверки в страната на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Целта е оценяването им в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите. Резултатите от приключилия първи етап на приоритетните проверки сочат неотложна необходимост от предприемане на действия с цел спешно прекратяване на отрицателното въздействие върху околната среда и опазване живота и здравето на хората.

В тази връзка за почистването на складове, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората е осигурено приоритетно финансиране от ПУДООС за дейности по преопаковане, транспортиране до площадки с документ по чл. 35 от ЗУО, последващо съхранение, транспортиране и обезвреждане от лицензирана инсталация с дългогодишен опит в друга държава членка на Европейския съюз.

Припомняме, че в рамките на два дни бяха събрани и предадени за обезвреждане 22,8 тона пестициди, които бяха открити на 5.08.2020 г. край гр. Койнаре и с. Радомирци, община Чернен бряг. Загробените негодни за употреба препарати за растителна защита бяха разкрити също при съвместна проверка на органите на Министерство на околната среда и водите и Върховна административна прокуратура в присъствието на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от Върховна административна Десислава Пиронева.

През последните години Министерството на околната среда и водите активно търси източници за финансиране на обезвреждането на залежалите пестициди, за да подпомогне общините в изпълнение на задълженията им свързани с правилното съхранение и окончателно обезвреждане на тези опасни отпадъци. В тази връзка Министерството на околната среда и водите кандидатства по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и получи одобрение за финансиране на проект Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В изпълнение на проекта в съоръжения на територията на Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3 845 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада в страната. На територията на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора са почистени общо 17 склада, от които 3 - в област Ямбол и 14 - в област Стара Загора.

Пестицидите са токсични химични вещества, трудно се разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се прехвърлят по въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин се отлагат (депонират) на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на тава е наложена забрана за използването на някои от тях и включването им в списъка на устойчивите органични замърсители.

Устойчивите органични замърсители представляват органични вещества, които притежават токсични свойства; запазват се продължително време в околната среда; натрупват се в биосферата; имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и се отлагат далече от техните източници на изпускане. Те представляват заплаха за околната среда и здравето на хората.

pesticidi

Още новини