Начало Новини Актуално Мини Марица-изток отчете печалба от 23,4 млн. лева за първите три месеца на 2011 г.

Мини Марица-изток отчете печалба от 23,4 млн. лева за първите три месеца на 2011 г.

Актуално
Евгени Стойков мини марица изток

Усилията на Мини Марица-изток ЕАД са насочени към намаляване на производствените разходи и увеличаване обема на добитите въглища, казва инж. Евгени Стойков, изпълнителен директор на Мини Марица-изток ЕАД. От особена важност е обезпечаването с резервни части и материали поради спецификата на техниката, с която работим. Изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма са приоритет, уточнява инж. Стойков.

- Инж. Стойков, Мини Марица-изток отчете най-висок добив на въглища през месец март за последните 14 години. На какво се дължат високите резултати?

- Добивът на въглища по открит способ е сложен процес. Находището, което разработва „Мини Марица-изток” ЕАД е специфично от инженерно-геоложка гледна точка. За добиването на основната суровина за производство на електроенелгия от термичните централи в района е необходимо да се правят задълбочени анализи и прогнози в дългосрочен план. В компанията работят високо квалифицирани специалисти от всички области на добивния процес – геолози, маркшайдери, технолози, IT специалисти, машинисти, механици... Високите резултати са следствие от труда на тези хора и от стремежът им към усъвършенстване на добивните процеси в годините.

Евгени Стойков

- Каква е производствената програма на дружеството за първото тримесечие?

- При разработването на производствената програма за развитието на минните работи се използват технико-икономическите проекти на клоновете, разработките на „Минпроект” ЕАД, фактическото състояние на минните работи в клоновете и заявките на консуматорите. За първото тримесечие на 2011 година Производствената програма предвиждаше добив на 7 750 000 тона въглища и 8 454 000 куб.м. земна маса откривка. Изпълнението на програмата за тримесечието изостана с 4 % от заплануваното, но да не забравяме, че резултатите са най-високи за периода от 1997 г. до сега. През април имаме преизпълнение с над 10 % за месеца, така че изоставането ще бъде наваксано бързо.

- Започнахте ли доставка на въглища за новата централа ТЕЦ „Ей И Ес –Гълъбово”? Какви количества въглища подавате към централата?

- В бизнес програмата на дружеството за 2011 година е заложена доставка на над 6 млн. тона въглища на база предварителните заявки от страна на централата. Количествата, които подаваме от началото на месец май са по-малки от предварителните разчети, но сме оптимисти за достигане на пълния капацитет на централата до края на годината.

- Синдикатите изразиха своето становище да бъде увеличена цената на въглищата през следващите месеци. Необходимо ли е такова увеличение и с колко?

- Цената на въглищата се определя от редица елементи заложени в концесионния договор и пазарните нива на цената на електроенергията. Една от целите ни като ръководство на едно от най-големите търговски дружества в страната, е насочена към осигуряване на достойно заплащане на труда на персонала. Като работодател на повече от 7 200 човека  правя всичко възможно социалната политика на компанията да е адекватна на тежкия физически труд на хората. Повишаването на цената на крайният търговски продукт от нашата дейност ще ни даде по-голяма финансова свобода при вземянето на решение за осъществяването както на социалната, така и на инвестиционната ни политка. Но това не е самоцел.Усилията ни са насочени и към намаляване на производствените разходи и увеличаване обема на добитите въглища.

- Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира Международен фонд „Козлодуй” заяви официално липсата си на възражение относно искането за стартиране на тръжна процедура по проекта за рехабилитация на енергийното  оборудване в Мини Марица-изток. Кога най-рано бихте могли да стартирате проекта и какви възможности ще даде той на най-голямото българско въгледобивно предприятие ?

- Този проект е много важен за компанията. С неговата реализация се цели намаляване на разхода на електроенергия, чрез  понижаване на  спада на напрежението при пренос. Прилагането на съвременните решения и автоматизацията на добивните процеси ще доведе до оптимални нива на електропотребление. По този начин ще се повиши  енергийната ефективност на целия производствен процес по добив на въглища и ще бъдат реализирани значителни икономии. Последния срок за подаване на тръжните документи за участие в процедурата по този проект е 22 юли 2011 г. До един месец след тази дата следва да имаме решение за класиране на участниците и избор на изпълнител. Последната дума както винаги има Европейската банка за възстановяване и развитие. До края на последното тримесечие на годината считам, че ще имаме подписан договор с изпълнител. По графика заложен в проектната документация изпълнителят трябва да приключи заданието до края на 2013 г.

- Какво е финансовото състояние на „Мини Марица-изток ЕАД”?

- Първото тримесечие по традиция е стабилно във финансово отношение. По-големите  заявки на централите, породени от специфичните климатични условия и по-високото потребление на електроенергия, водят и до по-големи отчетени приходи за компанията с 11 000 000 лева повече от колкото за същия период на миналата година. Печалбата на дружеството към 31.03.2011 г. е в размер на 23 369 000 лева.  Задълженията към доставчиците се изплащат ритмично и постепенно намаляват. Няма просрочени данъчни и осигурителни задължения. Само през първото тримесечие на 2011 г. Дружеството е платило 35 730 хил. лева данъци и  осигуровки. Текущите и дългосрочни кредити се обслужват редовно. И най-важнто за нас, плащанията към персонала са редовни и без закъснения от предвидения в колективния трудов договор срок.

- Каква ще бъде основната Ви цел в управлението на дружеството през 2011 г.?

- Мениджърският екип ръководи дружество, осигуряващо основната суровина за производството на над 32% от електроенергията на цялата страна, и в този аспект не може да се говори за една цел. Процесите във въгледобива са взаимно свързани. Политиката на управление трябва да е еднакво балансирана както за хората, така и за машините, с които работим. Усилията ни са насочени към модернизиране и автоматизиране на тежкото минно оборудване и съпътстващите процеси по добив на въглища. От особена важност е обезпечаването с резервни части и материали поради спецификата на техниката, с която работим. Изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма са приоритет. Обезпечена е и програма за допълнителна квалификация и преквалификация на работниците, което да повиши и допълни техните индивидуални умения и способности. Залагаме много и на подобряване условията на труд в трите рудника на дружеството.

- Практика е в края на първото полугодие да се прави актуализация на приетата инвестиционна програма. Предстои ли такава актуализация през следващите месеци?

- Прецизирането на инвестиционната програма е един от основните фактори за икономическата стабилност на компания от ранга на „Мини Марица-изток” ЕАД. След изминалото тримесечие вече имаме база за анализиране на изпълнението на утвърдена от нашия принципал БЕХ ЕАД програма. След като бъдат разчетени и преосмислени резултатите от дейността от началото на годината, съобразявайки се с икономическата и маркетингова ситуация в момента, и най-вече с финансовото състояние на компанията, най-вероятно ще настъпят корекции.

Интервю: вестник Пари

Още новини