Начало Новини Актуално Мини Марица-изток ЕАД стартира годината с мащабна инвестиционна програма

Мини Марица-изток ЕАД стартира годината с мащабна инвестиционна програма

Актуално
Мини Марица изток

Инвестиционната програма на Мини Марица изток за 2011 г. е в рамките на 88 212 000 лeва. Тя е част от бизнес-плана на дружеството и е съобразена със собствените възможности за финансиране на инвестиционните намерения на компанията, както и с минно-технологичното развитие на рудниците, предвидените преустройства и заплануваните рехабилитации.

Крайната цел е да се обезпечи нормалното развитие на минните работи за осигуряване на добив от въглища през 2011 г. от порядъка на 27 250 000 т. и съответно разкривка от 94 915 куб.м. Водещо направление в инвестиционната програма на Мини Марица-изток е рехабилитацията на тежкото минно оборудване и строителство на подобекти, свързани с изграждането на претоварен пункт в направление ж.п. гара Трояново - 1 към ТЕЦ - 1, което осигурява доставката на въглища за новата ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово. Проектната обезпеченост на пункта е 96%.
До края на март се очаква да приключи изграждането на друго важно съоръжение - ж.п кантарите в посока новата централа на Ей И Ес.  В мините винаги са били амбициозни по отношение на реализираните инвестиции, защото на практика те са определящи за финансово-икономическото състояние на компанията.

През 2010 г. съгласно първоначалните разчети инвестиционната програма на дружеството е била в размер на 96 428 000 лв. С приемането на актуализираната бизнес-програма от края на месец август миналата година,  инвестиционният план е преразгледано и редуциран до 93 519750 лв. В края на 2010 г. Мини Марица-изток отчита  изпълнение на инвестциионната си програма в размер на 87 607 553 лв., което е 94% от предвидените средства. Вземайки предвид продължителността на  процедурите, съобразени със ЗОП, забавянето по изпълнението като цяло на програмата и прекратяването на определени договори, това е едно добро постижение в края на годината. Практика в”Мини Марица-изток”е в края на първото полугодие да се прави актуализация на приетата инвестиционна програма.По този начин се проследява изпълнението на отделните елементи и се коригират дейностите за постигане на желаните резултати. При необходимост приетата вече инвестиционна програма в размер на 88,2 млн.лв. може да бъде преосмислена. Стремежът на ръководството на мините и на дирекция „Инвестциии” е програмата да бъде изпълнена на 100%.

През  2011 г.  по силата на сключени договори от 2010 г. ще приключи рехабилитацията на двата багера -  Rs 1200 с номера 131, 132 и 238 по електрическата и механичната им част, рехабилитация на абзецер  AS 5000, частична рехабилитация на ел.частта и подмяна на системата за управление на претоварач ВRs 1400, рехабилитация на два багера Rs 2000, и рехабилитация на багер Rs 1301 по част ел. и механична. От особено значение ще бъде въвеждането в експлоатация на една нова подстанция в рудник „Трояново 3”, реконструкцията и рехабилитацията на три подстанции в рудник  „Трояново 1”, „Трояново север” и Трояново 3, както и енергийните обекти за изграждане по договори с ЕБВР в рудник „Трояново север” и „Трояново 3”. Тези инвестиционни обекти ще обезпечат захранването с ел.енергия, необходима за напредване на минните работи и сигурността на доставките за консуматорите. Тъй като тeренът, от който се добиват източномаришките въглища, е изключително сложен от инженерно-геоложка гледна точка, компанията е предвидила достатъчно финансови средства за осигуряване на необходимата устойчивост на бордовете и насипищата. За детайлно проучване на зоните с утежнени геологотектонски условия са предвидени допълнителни сондажни проучвания и провеждане на наблюдения за поява на пукнатини. С данните от тези поручвания и наблюдения ще бъдат избирани най-подходящите технологии за работа в тези зони.

През изминалата година специално за придобиване на поземлени имоти дружеството е усвоило средства от порядъка на 1 575 656 лв., а за купуване на урегулирани поземлени имоти със сгради - 1 157 763 лв. Това са пари, с които реално са осъществени сделки и са придобити имоти пред фронта на минните работи. Има одобрени цени от Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” за придобиването на тези имоти. Самата процедура по придобиване на имоти е многостепенна. Пътят, който трябва да се извърви до придобиването на даден поземлен имот минава през няколко етапа. Започва се от оценка на имота, след това на база заявено желание за продажба с нея се запознава потенциалният продавач и след като той  изрази своето съгласие, се пристъпва към приемане на доклад, който трябва да бъде одобрен от Съвета на директорите на дружеството, следва нов доклад до БЕХ и едва тогава започва изпълнението на сделката. Затруднение специалистите срещат и когато един имот има много собственици.

Концесионната площ на „Мини Марица-изток” обхваща четири общини – Раднево, Гълъбово, Нова Загора и Симеоновград. Дружеството осигурява сериозен приток на парични средства към тях. За 12-те месеца на миналата година „Мини Марица-изток” е изплатила близо 13 млн. лева като 30 на сто от тази сума постъпва в бюджетите на четирите общини. През 2011 година сумата ще бъде 50 на сто от концесионното възнаграждение.

Информация: вестник Пари, приложение Клуб Предприемач, Сашка Панайотова

Мини Марица изток ЕАД инвестиции Мини Марица изток ЕАД

Още новини