Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД отбелязва своя професионален празник

Мини Марица изток ЕАД отбелязва своя професионален празник

Актуално

Стара ЗагораМини Марица изток ЕАД ще отбележи своя професионален празник на 16 август. Честванията на Деня на миньора ще започнат в 10,30 часа с молебен за здраве в двора на църквата Св. Иван Рилски в Раднево. Там ще се състои освещаване на хранителни пакети за близо 300 социално слаби граждани.

В 11,00 часа ще бъдат поднесени цветя пред Архитектурния комплекс Св. Иван Рилски - закрилник на миньорите. След това гостите ще посетят претоварен пункт № 205 в рудник Трояново-север. Преди празничния коктейл ще бъдат връчени сертификатите от ресертификационния одит на TUV Rheinland България, съобщиха от пресцентъра на Мини Марица изток ЕАД.

 

Нов претоварен пункт, междинно звено от по-глобален проект за преустройство на товаро-потоците за доставка на въглища по посока към ТЕЦ AES Гълъбово беше изграден за няколко месеца в рудник Трояново-север. Построяването му в зоната на гара Изток на рудник Трояново-1 съкращава общата дължина на използваните към момента ж.п линии за доставка на въглища с 5 км. Построени са4 нови въглищни гумено-лентови транспортьори с цел осигуряване на дългогодишна работа на участък Добив в рудник Трояново-север без значителни изменения на транспортната схема. Подготовката и изграждането на прилежащите трасета 2003, 2004, 2005, 2006 ВГЛТ и съпътстващите ги инженерни съоръжения беше възложено на външни фирми. Цялата инвестиция възлезе на 10 240 000 лв. Изместването и монтажът на пробовземната система и претоварнато устройство на сегашното положение бе едно от най-мащабните мероприятие от технологична и техническа гледна точка, извършвани в Мини Марица-изток през последните години.

За реализирането на сложното преместване бе поискано съдействието и опита на доказания в годините инж. Димо Киров, който е дългогодишен специалист с голям опит в проектирането и строителството на минна механизация за бранша. През годините са му възлагани редица задачи за проектиране на минна механизация, която с времето е доказала своята уникалност и практичност. Разглобяването, транспорта и сглобяването на новото положение на претоварача, беше изпълнено с професионализъм и точност в поставените от Мини Марица-Изток срокове.

На 21.07.2013 год.,(неделя) в смяна А дневна, с минен диспечер инж. Мима Славова, бе натоварен с въглища първия влак № 135 по посока ТЕЦ AES Гълъбово от новото местоположение на претоварача. В 16 часа ценния товар бе доставен до централата.

В ситуацията на тежка икономическа криза това е светъл лъч надежда за развитието на Мини Марица-изток, Българската въгледобивна промишленост и енергетика.

С трудът си миньорите от комплекса за пореден път доказаха, че независимо от трудностите са готови да работят и да поемат отговорностите и предизвикателствата на съдбата за осигуряване на по добро бъдеще за себе си и за своите семейства.    

Предисторията на сложния инженерен порект започва още с пускането на рудник Трояново-север и неговото развитие и експлоатация, които преминават през няколко съществени етапа. Това са първата копка на траншеята, първия влак от добива и въвеждането на първия ГЛТ.

Разминаването на рудник Трояново-север и рудник Трояново-1, с изземването на целика между тях, и построяването на ТЕЦ AES Гълъбово поставиха редица технологични предизвикателства за решаване пред ръководството и ИТР - инженерно-техническия персонал на рудниците.

Размяната на товаро-потоците към ТЕЦ Марица изток 2 и към ТЕЦ AES Гълъбово, коренно промени транспортните схеми в участъците Добив на рудниците Трояново 1 и Трояново-север. През месец юни 2010 година на Технически съвет в рудник Трояново-север, с управител инж. Петко Маджаров и директор ПТВ (производствено-технологични въпроси) инж. Стамен Ведричков е взето решение за изграждане на ново претоварно устройство Bs 2000, с възможности за товарене на два ж.п. коловоза и производителност от 4000 т/час. След съответните законови процедури поръчката с приблизителна стойност от 800 000 лв. е възложена за изпълнение на предприятие Ремотекс-Раднево ЕАД под пряко ръководство на инж. Димо Киров.

Изграждането на съоръжението започва през месец юли 2010 година – подготовка на трасетата, на площадката за установяване на претоварача, както и изработване на мобилната пробовземна система.

Четири месеца след началото на строителството на съоръженията, на 24.11.2010 год., е натоварен и първия влак от новия претоварен пункт с построения от инж. Димо Киров претоварач Bs 2000 № 205. Инвестицията е реализирана за приблизително 500 000 лв., с около 300 000 лв. по-малко от предвидените по поръчката средства. С работата си до 2013 година, претоварача доказа своята целесъобразност и това, че икономиите на финансови средства в никакъв случай не е било за сметка на качеството на изпълнението.

Интегрирана система за управление

 Ресертификационният одит на ТЮФ Рейнланд България ЕООД, извършен от 13 до 22 май тази година потвърди, че интегрираната система за управление на Мини Марица-изток ЕАД изпълнява изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.

Сертификатите ще бъдат официално връчени на 16 август 2013 г. от управляващият мениджър на ТЮФ Рейнланд България ЕООД.

Функционирането на системата за управление беше проверено извадково чрез одит на място в организацията от подходящо подбран екип за одит на органа за сертификация на системи за управление ТЮФ Рейнланд България ЕООД.

В сравнение с предходния одит бяха настъпили съществени изменения в структурата на управление на дружеството, заради което беше направено ново издание на документацията на интегрираната система. Извършването на тези изменения в съществуващата система за управление и в документацията беше проверено по време на ресертификационния одит. Оценени бяха съответствието на процесите с изискванията на стандартите и регламентите в документацията на системата за управление и бяха взети предвид изискванията на съответните нормативни актове, чрез провеждане на разговори, преглед на съответните документи и записи и наблюдение на процеси.

В рамките на одита беше установено, че организацията е внедрила и прилага ефикасна система за управление за постигане на нейната политика, а именно осигуряване на устойчиво развитие на Мини Марица-изток ЕАД на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на страните, заинтересовани от дейността на дружеството, постоянно подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.

Съгласно целите на одита проверяващият екип потвърди, че системата за управление на организацията изпълнява изискванията на стандартите, адекватно се прилага и поддържа. В резултат на това екипът за одит препоръча преиздаване на сертификатите по трите подсистеми от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Производствена и търговскадейност

През 2013 година минните работи в Дружеството се водят съгласно утвърдените технически планове на клоновете и проектните разработки.

Разпределението на добива на въглищата по рудници по разчета за първо шестмесечие на 2013 година е в съответствие с утвърдения инженерен проект:

Рудник Трояново-1 - 3 509 636 тона

Рудник Трояново-3 - 2 468 317 тона

Рудник Трояново-север - 3 412 653 тона

Мини Марица-изток ЕАД - 9 390 606 тона

При разчетен от Дружеството добив и реализация на лигнитни въглища, след корекции, от 10 736 445 тона през първо шестмесечие на 2013 година, са добити и реализирани 9 390 606 тона. Отчетено е неизпълнение от 1 345 839 спрямо разчета за първото полугодие на 2013 г., и 4 894 225 тона по-малко в сравнение с първото полугодие на 2012 г.

Обемът на иззетата откривка за първо шестмесечие на 2013 година е в размер на 31 393 990 куб. м., при разчет от 37 037 600 куб. м. Отчетено е неизпълнение от 5 643 610 куб. метра. Иззетият обем представлява 69 % от отчетеното за същия период на 2012 г.

Отчетеният среден коефицент на разкривка за трите рудника е 3,34.

Ремонтна и инвестиционна програми

Изпълнението на основната производствена задача на дружеството е съпътствана от изпълнението на различни дългосрочни програми, обезпечаващи бъдещото му развитие: Програма за обновяване на спомагателната механизация; Програма за рехабилитация на тежкото минно оборудване; Програма за безопасни и здравословни условия на труд и други.

Ремонтна програма

Ремонтната програма на Дружеството за първите шест месеца е в размер на 37 млн лева. Изпълнението към 30 юни 2013 година възлиза на 24,6 млн лева, което в процентно изражение е 66,95 %. Програмата включва ремонт на тежко минно оборудване, технологична механизация, транспортни средства, търговски, административни и производствени сгради, съоръжения, водопроводи, и други.

Инвестиционна програма        

Инвестиционната програма на Дружеството за 2013 година е в размер на 100 млн лева. Изпълнението към 30.06.2013 година възлиза на   36 млн лева, което съставлява 36,02% от годишната задача. Разчета на Инвестиционната програма за І – во шестмесечие на 2013 година е в размер на 46 млн лева. Изпълнението е в размер на 78,14 %, неизпълнението е 10 млн лева.

Всички разплащания за заплати на персонала, задълженията към бюджета, за осигурителни вноски, и към финансови институции са извършени в своевременно и в законно установените срокове.    

Данъци

През първото шестмесечие на 2013 година съгласно действащата нормативна уредба са начислени и платени авансовите вноски за данък печалба.

Съгласно Закона за ДДС през първото шестмесечие на 2013 година е внесен 14,3 млн. лева данък.

Изплатена е 1/3 от Концесионната такса за второто шестмесечие на 2012 година, като остатъкът ще бъде платен до края на 2013 год.

            Вноските за фонд Напускане, за първото полугодие на 2013 година са в размер на 150 хил. лева. Общо 17 млн лева са натрупаните до момента средства по тези специализирани сметки, които съгласно клаузите на сключения Концесионен договор за добив на въглища между Министерството на икономиката и енергетиката и Мини Марица изток ЕАД ще бъдат използвани изцяло за възстановяване на терените след изчерпване на находището.

            Всички данъци са внесени в законно установените срокове.

Финансови институции

Към 30 юни 2013 г. дружеството няма краткосрочни задължения към банки по договори за оборотни средства.

Приходи

Приходите от продажби на въглища (енергийни и брикетируеми) за отчетното шестмесечие на 2013 година са с близо 30 % по-малко в сравнение със същия период на 2012 г.

Те формират над 96% от общите приходи на дружеството.

Разходи

В разходната част (за суровини, материали, електроенергия, горива, амортизации, външни услуги, възнаграждения, осигуравки, социални и финансови разходи) също е отчетено намаление с близо 20 % за разглеждания период. Отчетеното намаление на разходите за електроенергия спрямо първото шестмесечие на 2012 година е в резултат на намаление на добитата минна маса и увеличената средна цена на изразходваната електроенергия.

Персонал

Средно списъчен брой на персонала - 7 051 човека - с 114 по-малко от разчетения в бизнес програмата.

За периода се отчита спад в производителността на труда на персонала.

Пазарни перспективи

Значението на Комплекса Марица изток, като един от основните елементи от енергийната сигурност на Република България, определя и политиката, заложена в управленската програма на дружеството – осигуряване на устойчиво развитие на Мини Марица-изток ЕАД и гарантиране възможността във всеки момент да се отговори на потребността, изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища.

Развитието на пазара на дружеството зависи от натоварването и развитието на електропроизводствените мощности в комплекса “Марица-изток (топлоелектрическите централи – ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, КонтурГлобал Марица изток 3 АД, Брикел ЕАД и AES Гълъбово), състоянието и възможностите на наличното оборудване за посрещане на бъдещото потребление, наличните запаси и ресурси от въглища, минно-техническите и геоложките условия за подготвянето им за изземване.

За провеждането на своята политиката Дружеството определи и своите краткосрочни и дългосрочни цели, водещи до осигуряване на технологична възможност, отговаряща на растящите потребности от лигнитни въглища на централите в комплекса. За постигането на тези цели, ръководството на дружеството се е насочило от една страна към дейности водещи до обновяване и модернизиране на съществуващата техника, с което да се постигне надеждност на техниката и ефективност в производствения процес, а от друга - повишаване на производителността на труда на персонала, за постигане на по-висок производствен резултат.

Цена на въглищата

            Действащата към момента продажна цена без ДДС на добиваните в Мини Марица-изток ЕАД лигнитни въглища е в размер на 71,50 лв/ТУГ /1 тон въглища с калоричност от 7 000 ккал/кг/ и е в сила от 1 юли 2010 година.

Средната калоричност на въглищата е около 1 590 ккал/кг.

            Продажната цена за 1 ТУГ от добиваните в Мини Марица изток ЕАД въглища се определя в съответствие с клаузите на сключените Споразумения за доставка на лигнитни въглища с клиентите на Дружеството.

            Методиката за ценообразуване е разработена през 2001 година от Делойт България ЕООД.

          Чрез заложените в методиката коефициенти за ефективност Министърът може да влияе върху крайната продажна цена на въглищата в зависимост от политиката на държавата в сектора. Неговото уверение е, че цената на въглищата, добивани в Мини Марица-изток ЕАД, ще бъде увеличена през месец септември.    

 

Здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнение на Програмата за осигуряване на здравословни и безопасни и условия на труд – към юни 2013 г.

            Към 30.06.2013 г. за работно облекло и лични предпазни средства, безплатна храна, минерална вода и тонизиращи напитки, Дружеството е направило следните разходи съгласно разпоредбите на чл. 237 (2) от ЗАКОНА за здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА№ 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и чл. 47 от КТД –2012 в Мини Марица-изток ЕАД:

 

Рудник Трояново-1

Рудник Трояново-север

Рудник Трояново-3

Управление

Общо

раб.облекло и лични предпазни средства

176 955

251 728

166 966

58 110

653 759

безплатна храна

1 911 235

2 519 577

1 700 864

308 454

6 440 130

минерална вода

43 293

53 563

38 611

7 795

143 262

тонизиращи напитки

33 595

31 501

25 495

2 791

93 382

Общо

2 165 078

2 856 369

1 931 936

377 150

7 330 533

 

Анализ на състоянието на трудовия травматизъм през първото шестмесечие
на 2013 година в Мини Марица–изток ЕАД - Раднево

През първото шестмесечие на 2013 година в “Мини Марица-изток ЕАД, гр. Раднево са допуснати общо 19 броя злополуки, разпределени както следва:

-          Рудник Трояново-1             13 броя;

-          Рудник Трояново-север     2 броя;

-          Рудник Трояново-3             4 броя.

Резултатът от всички трудови злополуки е временна неработоспособност.

При средносписъчен брой на персонала 7051 заети лица показателите на трудовия травматизъм са:

-          коефициент на честота Кч = 2.70 и

-          коефициент на тежест Кт = 0.12.

За отчетния период в дружеството няма регистрирани професионални заболявания.

  • Съобразно трудовия стаж се наблюдава сравнително равномерно разпределение на травматизма. По-голям е делът на злополуките при лица с трудов стаж до 5 години - 26% и този при лицата с трудов стаж от 10 до 20 години - 21%;
  • Продължава тенденцията основната част от злополуките да са в резултат на неправилното поведение на участниците в трудовия процес. 53% от злополуките са в резултат на нарушение на изискванията за безопасен труд от самите пострадали;
  • Еднакъв е делът на злополуките - 5% допуснати от неправилното поведение на друг работник, неблагоприятни метеорологични условия и здравословни причини.

Още новини