Начало Новини Актуално Металик АД повиши производствените си показатели с финансиране от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Металик АД повиши производствените си показатели с финансиране от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Актуално

MetalikМеталик АД приключи успешно изпълнението на проект по договор BG16RFOP002-3.002-0158-C01/01.08.2018 Повишаване на енергийната ефективност във Металик АД, началото на който беше положено на 01.08.2018 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП Иновации и конкурентоспособност е в размер на 2 469 450 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта.

Останалите средства се осигуряват от бенефициента - Металик АД. С посочените средства Металик АД закупи ново, високопроизводително и енергийно-ефективно техническо оборудване:

  • Плазморезна машина с пробивна глава
  • 5-осна хоризонтално вертикална машина

Новите машини позволяват да се произвежда повече продукция, за по-кратко време и със значително по-високи производствени показатели, което позволява разширяване обема на производство и цялостната дейност на фирмата. Тя е в състояние да увеличи броя и обема на производствените поръчки, като съкрати сроковете за изработка. Същевременно високата енергийна ефективност на машините позволява драстично да се намалят разходите на енергия.

По проекта е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която обхваща всички основни точки в производството и дава точна и ясна представа на ръководството на Металик АД във всеки момент от денонощието за енергопотреблението на дружеството и спестяване на енергийните ресурси.

В допълнение, по проекта е въведено сертифициране на стандарт БДС EN ISO50001 за енергиен мениджмънт, което ще осигури оптимизация и устойчивост на управлението на енергийната консумация на фирмата и от там минимизирането на вредното влияние на производството върху околната среда, съобщиха от пресцентъра на Металик АД.

Всички мерки, изпълнени по проекта, са в резултат на предварително проведено целево енергийно обследване.

Поради високата прецизност на изработката, до минимум е сведена възможността за производство на продукция за брак. На новите машини е допустимо да се обработват вторично, бракувани поради неточност на изработката детайли, което ще оптимизира използването на суровината. С това се намаляват и замърсяванията на околната среда като се подобряват възможностите за рециклиране на бракувана продукция и използване на рециклирани суровини.

В резултат на изпълнението на проекта, Металик АД вече е в състояние да произвежда и предлага качествени продукти, на сравнително ниски пазарни цени, което повишава значително конкурентоспособността на предприятието. Очаква се обема на производството на метални конструкции, подемно-транспортни съоръжения и едрогабаритни корпусни детайли и съоръжени да се увеличи двойно , както и да се увеличат приходите от продажби, привличайки нови клиенти.

 Metalik Energiyna efektivnost 15 WEB

Metalik Energiyna efektivnost 5 WEB

Proekt ES logo

Още новини