Начало Новини Актуално Местни старейшини искат смяна на председателя на Общински съвет - Стара Загора

Местни старейшини искат смяна на председателя на Общински съвет - Стара Загора

Актуално
Тенчо Руканов

17 общински съветници от Стара Загора искат да бъде сменен председателят на Общинския съвет Тенчо Руканов. Предложението ще бъде разгледано на заседание на 19 януари от 9,00 часа в зала Славейков в община Стара Загора.

Ето случаите, при които може да бъде отстранен председател на Общински съвет, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация:

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.

На сайта на Общински съвет http://os.city.starazagora.net/downloads/50/Iskane_podpiska.pdf е публикувана подписката с мотивите, която публикуваме без редакции.

До председателя на Общински съвет - Стара Загора
Искане от група общински съветници, мандат 2007 - 2011 г. при Общински съвет Стара Загора

Уважаеми колеги,
Ние, долуподписаните общински съветници не сме съгласни с действията и начина на управление на г-н Тенчо Руканов в качеството му на председател на Общински съвет Стара Загора.
Любимият ни на всички град Стара Загора никога не е имал по-слаб председател. Мотивите ни за искането за неговото освобождаване са:
- Несъгласие с недемократичния, авторитарен и уронващ престижа на институцията Общински съвет начин, по който се водят заседанията.
- Толериране на изпълнителната власт и осигуряване на комфорт на кмета на Община Стара Загора при питанията на общинските съветници.
- Избирателно внасяне на материали за разглеждане на сесиите на Общински съвет в услуга на Общинска администрации, а не в интерес на гражданите.
- Неизпълнение на голяма част от приетите програми за работа на Общинския съвет.
- Използване на служебното си положение за манипулация и системно противопоставяне на колегите вътре в Общинския съвет.
Ние искаме вдигането на ръка в Общински съвет - Стара Загора да бъде в интерес на гражданите, да бъде гласуване по съвест. Настояваме местния парламент да бъде гаранция, че общинска администрация работи за ГРАЖДАНИТЕ, а не за приближени на властта фирми, частни лица и организации.
1. Освобождаване на председателя на Общински съвет Стара Загора г-н Тенчо Руканов.
2. Избор на нов председател на Общински съвет Стара Загора.
Вносители:
СПАС АТАНАСОВ ПАШОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
СВЕТЛОМИР РУСЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗЛАТЕНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
БОЙЧО ЛАЗАРОВ БИВОЛАРСКИ
Инж.ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА
ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
ДОНКА МАРИНОВА ЧЕРКОВСКА
СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕНЕВ
ИВАЙЛО НАЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТОТЕВ МАДЖАРОВ
ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС СТЕФАНОВ БОРИЧЕВ
ТАНЯ КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МИКОВ
СОНЯ БОЙЧЕВА МИТЕВСКА

Още новини