Начало Новини От Палатата Международната научна конференция УНИТЕХ 2022 в Технически университет - Габрово

Международната научна конференция УНИТЕХ 2022 в Технически университет - Габрово

От Палатата

За двадесет и втора поредна година Технически университет - Габрово организира международната научна конференция УНИТЕХ, в която учени от страната и чужбина представят своите научни разработки и постижения. Официалното откриване на събитието се проведе в конферентната зала на библиотеката на Технически университет - Габрово, а гости на конференцията бяха директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени от страната и чужбина и представители на бизнеса. 

Участие във форума взеха и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов и заместник-председателят Красимира Соколова. Палатата е асоцииран партньор в проекта Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии, а в програмата на научната конференция беше представено изпълнението на проекта и предстоящите дейности.

Представянето на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии събра повече от 50 представители на научните и бизнес среди, които дадоха висока оценка на постигнатите резултати през 2022 г. Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от ректора на Технически университет - Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров. Той подчерта, че в рамките на изпълнението на проекта вече са отпечатани 150 публикации в престижни, индексирани и реферирани международни списания, а учените работят по 16 договора за реализиране на научни изследвания по поръчка на бизнеса. Значителни усилия през годината са насочени и към акредитиране на лабораториите, като по този начин връзката на центъра с международни и национални компании се засилва. В рамките на центъра за компетентност са назначени 78 водещи изследователи и върхови специалисти, а студенти и докторанти използват съвременното научно оборудване. 

Технологичният парк на Технически университет - Габрово e сред членовете на Клъстер Технологии за чиста околна среда, създаден по инициатива на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, наложил се като активен инструмент за връзка и съвместни проекти между научните звена и бизнеса.  

Доц. Цанков - заместник-ректор по научноизследователската дейност на Технически университет - Габрово, откри двадесет и второто издание на престижния научен форум. Доц. Цанков подчерта, че в сборник след двойно рецензиране са публикувани 134 научни доклади, които бяха представени в 19 тематични секции. И тази година конференцията привлече учени от университети от Сърбия, Словакия, Гърция, Чехия, Литва, Босна и Херцеговина, Турция и Украйна, които представиха общо 60 научни публикации.

Пленарният доклад на УНИТЕХ 2022 беше на тема Съвременни лазери и техните приложения в промишлеността, представен от доц. д-р Станислав Немечек от Университет на Западна Бохемия, Чехия. Конференцията продължи със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Програмата на международната научна конференция включваше и семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, както и семинар по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии с водеща организация Технически университет - Габрово, посветен на връзката между индустрията и науката. В рамките на събитието Технически университет - Габрово получи електроавтомобил, дарен от компанията Милара Интернешънъл специализирана в механичната изработка на детайли за полупроводниковата индустрия, инженерно проектиране, асемблиране и автомобилостроене. Електромобилът ще се използва в учебния процес на специалност Автомобилна електроника, а студентите ще могат да се запознаят с управлението на електромобила и рекооперацията на енергия, както и ще могат да снемат различни параметри в реален режим на работа. Компанията Милара Интернешънъл е асоцииран партньор по проект №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Още новини