Начало Новини Актуално Кризата стопира разделното събиране на отпадъци

Кризата стопира разделното събиране на отпадъци

Актуално

Въпреки положените усилия, резултатите от прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Стара Загора не са задоволителни - ще докладват на предстоящата общинска сесия ресорните служители. - Дори се наблюдава тенденция за намаляване количеството на предадените за рециклиране всички основни видове материали.

През 2011 г. са предадени за рециклиране 337 т хартия; 87 т стъкло и 111 т пластмасови опаковки, като тези количества за 2010 год. са съответно 483 т, 184 т и 162 т.

От извършените наблюдения и анализи като предполагаема причина за състоянието се извежда на първо място икономическата криза, която води до намаляване потреблението на опаковани продукти и принуждава определена група граждани да изваждат от цветните контейнери и предават за своя сметка на изкупвателни пунктове събраните материали за рециклиране. Продължава тенденцията и за влошаване качеството на отпадъците от опаковки в цветните контейнери. През 2011 год. делът на негодните за рециклиране материали, поставени в тях, достига почти 70%. Тези обстоятелства са наложили извода, че е необходимо да се повиши ефективността от информационните кампании за мотивиране на гражданите за разделно събиране на отпадъци.

Община Стара Загора продължава прилагането и на въведените през 2010 год. системи за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване и предаване за оползотворяване или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори и моторни превозни средства на територията на общината. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори с организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Негодни батерии се събират на 166 места в общината. За удобство на гражданите съдовете са разположени в търговски обекти, обществени и административни сгради и учебни заведения в града и във всички кметства на общината. Извозването и обезвреждането на този отпадък се осъществява от Елтехресурс АД. През 2011 г. са били събрани 1195 кг батерии.
Събирането и извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва целогодишно от мобилни екипи на фирма Сплавкомерс АД по дни и часове съобразно подадени заявки от страна на гражданите. Заявки за извозването на ИУЕЕО се приемат на e-mail: order@makmetal.eu
или на телефони: 0887/771973, 042/646023. През изминалата година на територията на общината са събрани и извозени 25560 кг ИУЕЕО.

Излезлите от употреба автомобили гражданите могат доброволно да предават за рециклиране след подадена заявка до оператора фирма Сплавкомерс АД, при което ще получават съответстващо на стойността на автомобила заплащане. Изоставените върху държавни и общински терени стари возила, след определена процедура по приканване за доброволно предаване, се извозват принудително до центъра за рециклиране без компенсиращо заплащане за притежателите им. За 2011 г. доброволно предадените автомобили са били 1037 бр.
Направеният анализ на състоянието на проблема показва, че е необходимо да се промени подходът за работа с гражданите в посока индивидуална работа и привличане на неправителствени организации, училищни и студентски групи с интереси в областта на екологията, както и ръководството на етажните собствености.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини