Начало Новини Коронавирус: Комисията представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично зна

Коронавирус: Комисията представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение

EKКомисията издаде днес нови практически съвети, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията от коронавируса, могат да стигнат до своето работно място. Това включва работещите в секторите на здравеопазването и храните, както и на други основни услуги, като грижите за деца, грижите за възрастни хора и служителите, които са от критично значение за предоставянето на комунални услуги, без обаче да се ограничава до тях. Заедно с Указанието относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, което също се публикува днес, тези практически съвети се издават в отговор на исканията, отправени от лидерите на ЕС на 26 март, и имат за цел да се намери решение на практическите затруднения на гражданите и дружествата, засегнати от мерките, предприети за ограничаване на разпространението на коронавируса, както и на националните органи, изпълняващи мерките.

Въпреки че е разбираемо, че държавите членки са въвели контрол по вътрешните граници, за да ограничат разпространението на коронавируса, е наложително работниците от критично значение да могат да стигат до местоназначението си без забавяне.

Никола Шмит, комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Хиляди жени и мъже, които работят усилено за нашата сигурност и здраве и за да имаме храна на масата си, трябва да прекосяват границите на ЕС, за да отидат на работа. Наша колективна отговорност е да гарантираме те да не срещат спънки при движението си, като същевременно вземем всички възможни предпазни мерки за избягване на по-нататъшно разпространение на пандемията.

В публикуваните днес насоки се определят видовете работници, упражняващи критични професии, за които се счита, че е особено важно да продължат да се движат свободно в ЕС. Посоченият в насоките списък не е изчерпателен. Сред примерите за такива работници са: приложните специалисти в областта на здравеопазването, персоналът, грижещ се за деца и стари хора, учените в сектори, свързани със здравеопазването, хората, необходими за инсталиране на медицински изделия от критично значение, пожарникарите и полицейските служители, транспортните работници, както и лицата, работещи в сектора на храните. Комисията приканва настоятелно държавите членки да въведат специални необременяващи и бързи процедури, за да се гарантира безпроблемното преминаване на такива погранични работници, в това число и пропорционален здравен скрининг.

Наред с определянето на тези специфични категории работници, в насоките се пояснява също така, че държавите членки следва да позволяват на пограничните работници като цяло да продължават да пресичат границите, ако работата в съответния сектор е все още разрешена в приемащата държава членка.Държавите членки следва да третират трансграничните работници така, както третират националните си работници.

Що се отнася до сезонните работници, особено в сектора на селското стопанство, държавите членки се приканват да обменят информация относно различните си нужди на техническо равнище и да въведат специални процедури за гарантиране на безпрепятственото преминаване на такива работници, за да се отговори на породения от кризата недостиг на работна ръка. При определени обстоятелства сезонните работници в селското стопанство изпълняват критични функции за събирането на реколтата, посевните дейности и отглеждането на посевите. В такава ситуация държавите членки следва да третират тези лица като работници от критично значение и да уведомяват работодателите, че е необходимо да осигуряват подходяща защита на здравето и безопасността.

Новите насоки допълват приетите неотдавна Насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги, както и Указанието относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, което също беше представено днес.

Съвместно с държавите членки Комисията ще продължи да набелязва най-добрите практики, които могат да бъдат въведени във всички държави членки, така че да се даде възможност на работещите да упражняват своите критични професии, без да срещат ненужни спънки.

Контекст

Пандемията от коронавируса доведе до въвеждането на безпрецедентни мерки във всички държави - членки на ЕС, включително въвеждането отново на проверки по вътрешните граници.

Пограничните работници, командированите работници и сезонните работници живеят в една държава на ЕС, но работят в друга. Много от тях са от критично значение за приемащите държави членки, например за системата на здравеопазването, за предоставянето на други основни услуги, включително за инсталирането и поддръжката на медицинско оборудване и инфраструктура, или за гарантирането на доставките на стоки от първа необходимост. Ето защо установяването на координиран подход на равнище ЕС е от ключово значение.

На 26 март държавните и правителствените ръководители заявиха: Със съдействието на Комисията в спешен порядък ще разгледаме оставащите проблеми по отношение на гражданите на ЕС, които са блокирани по вътрешните граници на ЕС и са възпрепятствани да се завърнат в държавите си, както и на трансграничните и сезонните работници, които трябва да са в състояние да продължат основните си дейности, като същевременно се избягва по-нататъшното разпространение на вируса. Представените днес насоки са непосредственият отговор на Комисията на този призив, наред с Указанието относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, което се отнася и за репатрирането на граждани на ЕС.

За повече информация

Още новини