Начало Новини Коронавирус: Европейска пътна карта очертава насоката за преминаване към обща отмяна на противоепидемичните мерки

Коронавирус: Европейска пътна карта очертава насоката за преминаване към обща отмяна на противоепидемичните мерки

EKДнес Комисията, в сътрудничество с председателя на Европейския съвет, представи европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки, взети вследствие на разпространението на коронавируса.

Макар все още да сме в режим на активна борба с огнищата на заразата, необходимите извънредни мерки, предприети от държавите членки и от ЕС, вече дават резултат. Те забавиха разпространението на вируса и спасиха хиляди човешки животи. Тези мерки и съпътстващата ги несигурност обаче оказват драматично въздействие върху хората, обществото и икономиката и не могат да продължават неограничено във времето.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Спасяването на човешки животи и защитата на европейците от коронавируса са основният ни приоритет. Същевременно трябва да започнем да гледаме напред и да се съсредоточим върху запазването на средствата за препитание.

Въпреки че условията в държавите членки все още се различават значително, всички европейци с право се питат кога и в какъв ред е възможно да бъдат вдигнати противоепидемичните мерки. За отговорното планиране на място, установяващо разумен баланс между опазването на общественото здраве и функционирането на нашите общества, е необходима солидна основа. Ето защо Комисията изготви набор от насоки, критерии и мерки, които да послужат за основа на внимателно обмислени действия. Силата на Европа е в нейното социално и икономическо равновесие. Заедно се учим едни от други и помагаме на нашия Европейски съюз да излезе от кризата.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви: За завръщането към нормалното положение след мерките на изолация във връзка с коронавируса ще е необходим внимателно координиран и европейски подход на държавите членки, основан на научните достижения и прилаган в дух на солидарност. От решаващо значение е нашите системи за здравеопазване да разполагат с лечебен капацитет в случай на увеличаване на новите случаи, да бъдат осигурени основни лекарства и оборудване и да бъде създаден капацитет за масово тестване и проследяване. Знаем, че този процес ще бъде дълъг и многоетапен и че последиците от тази безпрецедентна здравна криза ще бъдат дълготрайни. До намирането на ефективно лечение и ваксина ще трябва да се научим да живеем с този вирус. Но Европа отново ще стъпи на крака, задружна и единна. Това е единственият начин.

Като отчита, че всяка държава има свои особености, европейската пътна карта установява следните основни принципи:

- Подбирането на подходящия момент е от основно значение. При преценката дали е настъпил моментът да се започне разхлабване на мерките следва да се прилагат следните критерии:

 • пидемиологични критерии, които да показват трайно намаляване на разпространението на болестта и стабилизиране за продължителен период от време;
 • наличие на достатъчен капацитет на системите за здравеопазване, например като се отчитат степента на запълване на интензивните отделения и наличието на медицински персонал и материали;
 • подходящ капацитет за наблюдение, включително капацитет за масово тестване с цел бързо откриване и изолиране на заразените лица и капацитет за локализиране и проследяване.

- Нуждаем се от европейски подход. Въпреки че моментът и условията за отмяна на противоепидемичните мерки се различават в отделните държави членки, ние се нуждаем от обща рамка, която да се основава на:

 • достиженията на науката с фокус върху общественото здраве, като се отчита, че премахването на ограничителните мерки изисква да се постигне баланс между ползите за общественото здраве и социалните и икономическите последици;
 • координация между държавите членки, за да се избегнат отрицателни последици; Това е въпрос от общоевропейски интерес.
 • уважение и солидарност.Това е от съществено значение както за здравните, така и за социално-икономическите аспекти. Като минимум, преди да отмени мерките всяка държава членка следва да уведоми своевременно другите държави членки и Комисията и да вземе предвид тяхното мнение.

- Поетапната отмяна на изолацията в домашни условия изисква съпътстващи мерки, сред които:

 • събиране на хармонизирани данни и разработване на надеждна система за докладване и проследяване на лицата, между които е имало контакт, включително с помощта на цифрови инструменти с пълно зачитане на неприкосновеността на данните;
 • увеличаване на капацитета за тестване и хармонизиране на методиките за тестване. Комисията, като се консултира с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, днес прие насоки относно различните диагностични тестове за коронавирус и техните характеристики;
 • увеличаване на капацитета и устойчивостта на националните системи за здравеопазване, по-специално за справяне с предвижданото нарастване на заразите след отмяната на ограничителните мерки;
 • по-нататъшно укрепване на капацитета за осигуряване на медицинско оборудване и лични предпазни средства.
 • разработване на безопасни и ефективни лечения и лекарства, както и разработване и ускоряване на въвеждането на ваксина, която да сложи край на коронавируса.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

В пътната карта са изброени конкретни препоръки, които държавите членки следва да обсъдят при подготовката за отмяна на противоепидемичните мерки:

- Действията следва да се предприемат постепенно: мерките следва да се отменят поетапно, като между отделните етапи трябва да изминава достатъчно време, за да се прецени въздействието.

- Мерките от общ характер следва постепенно да станат целенасочени. Например защита на най-уязвимите групи за по-дълъг период от време; улесняване на постепенното възобновяване на необходимите стопански дейности; засилване на редовното почистване и дезинфекция на транспортните центрове, магазините и работните места; замяна на общите извънредни положения с по-целенасочени действия от страна на правителството, за да се гарантират прозрачност и демократична отчетност.

- Контролът по вътрешните граници следва да се отменя координирано. Ограниченията за пътуване и граничният контрол следва да бъдат премахнати, след като епидемиологичната обстановка в граничните региони се уеднакви в достатъчна степен. През втория етап външните граници следва да бъдат отворени, като се отчита разпространението на вируса извън ЕС.

- Възобновяването на стопанската дейност следва да се извърши постепенно: съществуват няколко модела, които може да бъдат приложени, например дейности, подходящи за извършване чрез дистанционна работа, икономическо значение, работа на смени и др. Не трябва цялото население да се връща едновременно по работните си места.

- Събиранията на хора следва постепенно да бъдат разрешени, като се вземат предвид особеностите на различните видове дейности, като например:

 1.  училища и университети;
 2. стопанска дейност (продажби на дребно), с евентуално степенуване;
 3. мерки във връзка със социалните дейности (ресторанти, кафенета), с евентуално степенуване;
 4. масови събития.

 - Усилията за предотвратяване на разпространението на вируса следва да продължат, като се провеждат кампании за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на населението да поддържа въведените добри практики за засилена хигиена и социалното дистанциране.

- Ефектът от мерките следва да се наблюдава непрекъснато и да се развие готовност за връщане към по-строги противоепидемични мерки, ако е необходимо.

Постепенната отмяна на противоепидемичните мерки следва да бъде съпътствана от стратегическо планиране на възстановяването с цел съживяване на икономиката и продължаване на курса към устойчив растеж. Това включва създаване на условия за двойния преход към по-екологично и цифрово общество и извличане на всички поуки от настоящата криза във връзка с готовността и устойчивостта на ЕС. За тази цел Комисията ще разработи план за възстановяване въз основа на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка) и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г.

КОНТЕКСТ

Комисията, в сътрудничество с председателя на Европейския съвет, разработи настоящата пътна карта в отговор на призива за координирана стратегия за излизане от кризата, отправен от Европейския съвет на 26 март. При изготвянето ѝ е взет под внимание експертният опит на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и групата от научни експерти, които консултират Комисията по въпросите, свързани с коронавируса. Разбира се, размисълът по тези въпроси се опира на научните познания, с които разполагаме днес, и следва да бъде преразгледан след постъпването на допълнителни данни и след хармонизирането на методите за измерване.

Успоредно с това Комисията продължава да мобилизира финансиране за насърчаване на научните изследвания в областта на разработването на ваксини, лечения и лекарства.

Комисията също така работи с Европейската агенция по лекарствата за рационализиране на регулаторните стъпки - от клиничните изпитвания до разрешенията за търговия. Сред нейните приоритети е и насърчаването на международното сътрудничество.

Освен това, за да помогне на държавите членки да се снабдяват възможно най-бързо с необходимото оборудване и материали, включително тестове, Комисията създаде Клирингова къща за медицинско оборудване, стартира съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки и създаването на резерв за извънредни ситуации чрез RescEU и предложи да подкрепи националните системи за здравеопазване посредством инструмента за спешна подкрепа.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

Още новини