Начало Новини Актуално Консултантски услуги за предприятията в затруднение

Консултантски услуги за предприятията в затруднение

Актуално
ОП КонкурентоспособностНаближава крайният срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение" - 16.11.2010 г. по Оперативна програма Конкурентоспособност.

Размерът на помощта е между 18 000 и 36 000 лв. за малки предприятия и между 45 000 и 90 000 лв. за средни. Безвъзмездното финансиране е до 90 % от общите допустими разходи.

Изисквания към кандидатите:
 • Да са малки и средни предприятия, с персонал към момента, между 50 и 250 човека. Микропредприятия, с под 10 човека персонал не могат да кандидатстват
 • Да работят поне от 3 години
 • Да не са били в затруднение към 1 юли 2008 г., но да са изпаднали в затруднение след това, в резултат от световната финансова и икономическа криза
 • Да са производствени предприятия или производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика или информационни услуги или научно-изследователска и развойна дейност.
 • Не могат да се възползват предприятие от млечна, месна и консервна промишленост.
Могат да кандидатстват фирми, които:
 • Имат силен спад в приходите си
 • Имат високи задължения към банки и към доставчици
 • Имат преструктурирани и предоговорени кредити или нужда от това
 • Загубили са пазари и имат нужда да търсят нови.
 • Имат силен спад в нивото на печалбата или формират загуби
 • Ако има някаква опастност в близко бъдеще да изпаднат в състояние на невъзможност да плащат задължения към кредитори – неплатежоспособност - отговарят на критериите по националното право за прилагане на общо производство по обявяване в несъстоятелност.
Не могат да кандидатстват ако:
 • Са обявени в несъстоятелност, или в открито производство по обявяване в несъстоятелност, или в ликвидация.
 • Ако дейността е поставена под съдебен надзор.
 • Ако са сключили съдебно споразумение с кредитори.
 • Ако са преустановили стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в подобна процедура, съгласно националните законови и подзаконови актове.

Предприятията могат да кандидатствам за следните услуги:

А) Анализ на настоящата дейност, причини за проблемите, освен кризата.

Преструктуриране на предприятието и дейността:
 • Анализ на текущото състояние на предприятието и причините за затрудненията.
 • Анализ на възможностите за излизане от ситуацията
 • Изготвяне на план за преструктуриране на предприятието, насочени към възстановяване на жизнеспособността му в краткосрочен или средносрочен план и справяне с тежката ситуация.
 • Необходими ресурси за излизане от ситуацията и източниците за осигуряването им
 • Разработване на конкретна фирмена стратегия за бъдещо развитие, в зависимост от нуждите на предприятието, в едно или няколко от следните направления: Мерки за намаляване на разходите; Мерки за освобождаване от ненужни активи или цели структури на предприятието; Възможности за въвеждене на нови продукти, включително иновативни; Възможности за излизане на нови пазари и разширяване на съществуващите, чрез разработвене на подходяща стратегия; Възможности за интеграция с други предприятия – вертикално и хоризонтално, с цел икономии или разработване на нови продукти; Възможности за привличане на партньори и инвеститори

Б) Консултации в областта на финансовия мениджмънт и контрол за целите на изготвянето на  плановете/ програмите за преструктуриране, посочени по горе:
 • Анализ на приходите и разходите, тяхната структура и възможности за оптимизация
 • Анализ на активите и пасивите на предприятието
 • Анализ на дългосрочните и краткосрочните дългове. Преструктуриране на зъдълженията – възможноси, негативи и ползи.
 • Търсене на възможности за подобряване на ликвидността
 • Анализ на източниците на финансиране и търсене на нови, алтарнативни източници
 • Оценка на възможностите за търсене на партньор, който да осигури свежи пари в предприятието под формата на дялово участие и за намаляването на дълговете

В) Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в дейността на предприятието.
 • Оценка на основните рискове при дейността на предприятието и тяхното относително тегло в общия рисков профил на бизнеса
 • Как и дали е вазможно да бъдат управлявани. Инструменти за управление
 • Определяне на степента на поносимост на риска, при търсени нива на приходи и печалба
 • Варианти на приходи и печалби, при приемливо фиксирани нива на рисковете
 • Балансиране на съотношенията рискове- печалби в настоящата икономическа среда, за да не попада предприятието в затруднение, но и да може да формирадостатъчно приходи, за да работи с устойчиво добавяне на стойност и да бъде достатъчно конкурентноспособно.

Г) Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.
Д) Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията на финансова криза

 

Предприятията, които отговарят на условията за кандидатстване могат да се обръщат към Търговско-промишлена палата - Стара Загора за консултации и съдействие за подготовка на проектно предложение.

Още новини