Начало Новини Актуално Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1,5 млрд. евро

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1,5 млрд. евро

Актуално

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност 1,5 милиарда евро.

Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, цифрова, с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. Повече от 85 % от бюджета на ПКИП, или 1,3 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии; насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП; гарантиране на ползите от цифровия преход; преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли; насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0; подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници; подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35 %) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания.

Повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България може да видите на следната страница.

Още новини