Начало Новини Актуално Комисията за контрол предлага да се сезира прокуратурата за престъпната безстопанственост на община Казанлък

Комисията за контрол предлага да се сезира прокуратурата за престъпната безстопанственост на община Казанлък

Актуално

Постоянните комисии в Общинския съвет в Казанлък разгледаха на своите заседания от 5 до 12 март задълбочено доклада за извършената финансова инспекция на Община Казанлък. От пресцентъра на местния парламент разпространиха становищата на постоянните комисии. Съветниците от Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост и Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси изразиха безпокойството си от констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), във връзка с допуснатите от Общинска администрация нарушения на бюджетната дисциплина.

Те настояват да задължат и упълномощят председателя на ОбС да изиска от Районна прокуратура - Казанлък и Окръжна прокуратура - Ст.Загора информация за хода и резултатите от проверката и предприетите действия във връзка с доклада на АДФИ. Комисиите са категорични, че кметът трябва да възложи изработването на правила и критерии за определяне обема и финансирането на културните мероприятия и да ги внесе за утвърждаване в ОбС, както и  да внесе писмен доклад в Съвета с информация за взетите от него мерки във връзка с преразходването на бюджетни средства от второстепенните  разпоредителите с тях. Кметът да внесе писмен доклад и представи оправдателни счетоводни документи за преразходваните средства за придобиване на НМА в размер на 134 371 лв., както и за сумата 426 320 лв. капиталови разходи, превишаващи гласуваните и неутвърдени от ОбС. Съветниците  настояват председателят на ОбС да внесе сигнал до Окръжна прокуратура -Ст.Загора във връзка с констатациите на АДФИ за непотърсените суми относно неустойки за несвоевременното изпълнение на сключените договори, както и да се  внесе сигнал до Окръжна прокуратура за липсата на първични документи, доказващи обема и стойността на извършените строителномонтажни работи във връзка с асфалтирането на улиците през 2008 г.
Постоянната комисия по европейски въпроси и бизнессреда предлага Общинският съвет да приеме правила и мерки, за да не допуска Общината нарушения на бюджетната дисциплина, както и вреди при изразходване на публичните финанси, това е становището на съветниците, обсъждайки доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция. При представянето на тримесечните отчети пред ОбС трябва да бъдат прилагани и отчетните форми за министерството на финансите, според съветниците така ще се избегнат различията в информацията и не би било възможно въвеждане в заблуждение на институциите. С цел прозрачност и законосъобразност при провеждане на обществените поръчки да бъдат включвани общински съветници, предлагат още в еврокомисията.
Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт счита, че Общинска администрация следва да се придържа към изпълнение на законовите разпоредби. Да се внасят периодични доклади за разходваните средства, заедно с досиетата към всеки обект. Съветниците считат, че председателят на Общински съвет-Казанлък трябва да изиска информация от Окръжна прокуратура-Ст.Загора  и Районна прокуратура-Казанлък за предприетите действия по доклада на АДФИ.
Постоянната комисия по социални дейности и трудова заетост предлага да бъде променена Наредба №28 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, като бъдат разписани по-строги мерки за контрол и правила при разходването и отчитането на бюджета, както и съответни санкции и отговорности.
В комисиите  за провеждане на обществени поръчки да бъдат включвани по двама общински съветници, определяни от председателя на ОбС на ротационен принцип. Социалната комисия изиска кметът да даде отчет за предприетите мерки за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.
Съветниците от Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред изрази безпокойство, че досега не са информирани за взети мерки за отстраняване на констатираните  в доклада на  АДФИ нередности и наказания на отговорните лица.
Във връзка с прилагане на антикризисна програма за намаляване на разходите, кметът да представи актуална  план-сметка за управление на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци, решиха още в Комисията.
Комисия за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт иска от кмета информация за потърсена отговорност от лицата, извършили нарушения,  констатирани в доклада. Комисията предлага да се задължи председателят на ОбС да сезира Окръжна прокуратура-Стара Загора за престъпната безстопанственност на Общината.
Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания предлага кметът на общината да внесе писмен доклад в ОбС за предприетите от него действия по  отстраняване на констатираните в доклада на АДФИ нарушения. Според Комисията Общинска администрация трябва изработи правила и критерии за определяне обема и финансирането на културните мероприятия и да ги внесе за утвърждаване в ОбС. Председателят на Съвета да изиска информация от прокуратурата за предприетите действия във връзка с констатираните от АДФИ нарушения на финансовата и бюджетната дисциплина в Община Казанлък, предлага още Комисията по култура.
Постоянна комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм счита, че Общинска администрация следва да се придържа към изпълнение на законовите разпоредби. Да се внасят периодични доклади за разходваните средства, ведно с досиетата към всеки обект. Съветниците считат, че председателят на Общински съвет-Казанлък трябва да изиска информация от Окръжна прокуратура-Ст.Загора  и Районна прокуратура -Казанлък, за предприетите действия по доклада на АДФИ.
Постоянната комисия по здравеопазване подкрепя становището на Постоянната комисия по европейски въпроси и бизнессреда. Постоянна комисия по селско и горско стопанство подкрепя  становищата на Постоянната комисия по приватизацията и разпореждане с общинска собственост и Постоянната комисия по европейски въпроси и бизнессреда.
Общинският съвет ще обсъди доклада за извършената финансова инспекция  на Община Казанлък. Заседанието ще започне в 14:00 часа на 16 март.

Още новини