Начало Новини Актуално Комисията подкрепя държавите членки в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика

Комисията подкрепя държавите членки в прехода им към неутрална по отношение на климата икономика

Актуално

EKЕвропейската комисия одобри подадените от 18 държави членки искания за помощ за изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, които всяка държава трябва да представи, за да получи финансиране от Механизма за справедлив преход. Механизмът за справедлив преход е част от Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт и ще мобилизира най-малко 100 млрд. евро под формата на инвестиции за предоставяне на допълнителна целенасочена подкрепа за регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, но разполагат с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата.

Получилите одобрения искания бяха подадени в отговор на специална покана, отправена от Комисията в края на февруари 2020 г. в рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви:

Нашата работа по осъществяването на Европейския зелен пакт продължава. Изменението на климата е факт и борбата с него е все така неотложна. Комисията ще окаже решително съдействие на държавите членки, за да се гарантира справедлив преход във всички европейски региони. Това съдействие по линия на Програмата за подкрепа на структурните реформи е важна стъпка, която ще помогне за изготвянето на планове за преход и ще даде възможност на държавите членки да се възползват от Механизма за справедлив преход, като се гарантира, че преходът към екологична икономика се извършва по справедлив начин, без никой да бъде пренебрегнат.

В рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи Комисията ще предостави съобразено с нуждите експертно съдействие, например за подпомагане на националните и регионалните органи при:

  • оценяване на социалното, икономическото и екологичното въздействие на прехода и очертаване на процеса на преход до 2030 г.;
  • провеждане на диалог между заинтересованите страни, например гражданите, бизнеса и гражданското общество, за да се постигне обща визия за протичането на прехода;
  • и при набелязването на действия за успешното осъществяване на справедлив преход.
Следващи стъпки

През следващите месеци до края на 2020 г. Комисията ще предостави целенасочена подкрепа за подпомагане на държавите членки при подготвянето на териториални планове за справедлив преход. Изготвянето и окончателното оформяне на плановете за справедлив преход ще остане в ръцете на държавите членки, които ще работят в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище, като по този начин се осигури тяхната активна ангажираност с прехода. След това плановете ще бъдат представени за одобряване от Комисията.

Контекст

На 11 декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, чиято амбиция е до 2050 г. ЕС да се превърне в първото в света обединение на държави, което е неутрално по отношение на климата.

На 14 януари 2020 г. Комисията обяви Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт за подпомагане на финансирането на прехода. Не всички държави членки обаче стартират от една и съща позиция своя преход - някои от тях ще бъдат засегнати в по-голяма степен от други. Механизмът за справедлив преход (МСП) е възлов инструмент, гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин, без никой да бъде пренебрегнат. Механизмът предоставя целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021-2027 г. в най-засегнатите региони, като целта е да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода. Специално внимание ще бъде обърнато на регионите, които са силно засегнати от прехода, но разполагат с по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата.

За да получат финансиране, е необходимо държавите членки в диалог с Комисията да изготвят териториални планове за справедлив преход. В тези планове те ще определят териториите, които вероятно ще са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, ще изложат предизвикателствата пред развитието им и ще очертаят своите пътища за преход до 2030 г. в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище. С одобряването на тези планове от Комисията ще бъде отключена подкрепата за държавите членки чрез трите стълба на Механизма за справедлив преход: 1) Фонда за справедлив преход, предоставящ безвъзмездни средства, ще мобилизира 30-50 млрд. евро за социалната и икономическата трансформация на регионите в процес на справедлив преход; 2) специална схема в рамките на InvestEU, която ще привлече до 45 милиарда евро под формата на частни инвестиции, и 3) механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор, който ще мобилизира 25-30 милиарда евро за инвестиции в публичния сектор.

Чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) Комисията предоставя бърза подкрепа на държавите членки за изготвянето на техните териториални планове за справедлив преход, спомагайки по този начин за осъществяването на Европейския зелен пакт. За тази цел в края на февруари Комисията отправи специална покана в рамките на ППСР за подпомагане на изготвянето на плановете за справедлив преход. 18 държави членки (Белгия, България, Кипър, Чехия, Гърция, Испания, Финландия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция и Словакия) поискаха такава подкрепа и Комисията одобри всички 18 искания. През последните две години тя вече предостави практическа подкрепа за регионите чрез ППСР за изготвянето на дългосрочни икономически стратегии за преориентирането им от въглища към други икономически отрасли, като тези региони включваха например Хорна Нитра (Словакия), Западна Македония (Гърция) и долината на Жиу (Румъния).

За повече информация

Още новини