Начало Новини Актуално Комасацията е предпоставка за развитие на модерно и ефективно земеделие в България

Комасацията е предпоставка за развитие на модерно и ефективно земеделие в България

Актуално

Комасацията на земята е предпоставка за развитие на модерно и ефективно земеделие в България, заяви Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, по време не семинар, организиран от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Процесът създава добавена стойност за земята, тъй като улеснява планирането как ще се използват парцелите, дългосрочното им отдаване под аренда и насърчава инвестициите в нови технологии и съоръжения. Тези фактори допринасят за по-голямата производителност и ефективност при обработката на земята.
„Основният ресурс на земеделските производители е земеделската земя. Нейната стойност се повишава многократно при комасация, тъй като при този процес тя се използва по-пълноценно и рационално, правят се инвестиции в пътна инфраструктура и напоителни системи,” каза Стоян Малкочев. Той допълни, основните предизвикателства пред комасационния процес в България са разпокъсаната собственост и малките по размер парцели, със среден размер от 5,4 дка.

Една от целите на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ и неговото обслужващо дружество Агроменидж АД е да комасира придобитата от дружеството земя. В момента фондът притежава 293 000 дка земеделска земя, разположена в общо 400 землища на територията на цяла България.

Първият комасационен проект в България стартира в началото на 2009 г. на територията на с. Катунец, област Ловеч. Той е насочен към окрупняване на обработваемите площи на територията на землището, определяне на предназначението им и изграждане на подходяща инфраструктура.

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 г. Капиталът му е 59,7 млн. лв. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73,2 млн. лв., инвестирани в 293,000 дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Credit Suisse Securities. Свободно търгуемите акции на БФБ са в размер на 25,47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на БФБ.

Още новини