Начало Новини Актуално Кметът на Стара Загора предлага увеличение на такса смет

Кметът на Стара Загора предлага увеличение на такса смет

Актуално
такса смет Стара Загора увеличение

Общинският съвет на Стара Загора ще разгледа на 20 декември предложението на кмета Живко Тодоров за увеличаване на таксата за битови отпадъци от 1,2 на 1,5 промила върху данъчната оценка. Той ще представи за одобрение план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за 2013 г. и анализ на приходите при досегашните размери на таксата, които налагат извода за необходимост от увеличаването й.

Кметът ще предложи да се увеличи размера на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни недвижими имоти, собственост на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и за жилищните имоти на предприятия на територията на град Стара Загора и землището, съобщиха от пресцентъра.

Обсъждани са и варианти за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството, включително за физическите лица. Анализът налага заключението, че за въвеждане на реално измерване на количеството е необходим огромен ресурс от служители, които да контролират измерването и броя на ползвателите в сградите, а евентуално увеличаване числеността на Общинската администрация или други звена неминуемо ще доведе до увеличаване на разходите по чистотата, което от своя страна ще доведе до допълнително увеличаване на размера на таксата. Това в период на финансова криза е нецелесъобразно. Предвид това, предложението е определянето на таксата за битови отпадъци за жилищните имоти на граждани и фирми да продължи да се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Предлага се и увеличение на таксата за съответния вид сметосъбиращ съд в случаите, когато тя се определя според количеството, измерено чрез броя на необходимите съдовете, като за варел увеличението да е от 500 лева на 600 лева, а за контейнер от 2 500 лева на 3 000 лева. Мотивите са, че в цената на съда също следва да намерят отражение увеличените разходите за отчисленията за депо. Община Стара Загора е с една от най-ниските такси за съдове, което доведе до масово ползване на този вариант на определяне размера на таксата за нежилищните имоти на фирмите. Това увеличава броя на индивидуалните съдове, доставяни и извозвани от концесионера по чистотата, съответно и на разходите по предоставяне на услугата.

Увеличението на таксата за битови отпадъци за жилищните имоти и таксата за съдовете се налага най-вече заради увеличените разходи на Община Стара Загора в частта за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, където са включени отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. За 2013 г. те ще са в размер на 1 978 880 лева. Спрямо тези от 2012 г. отчисленията се увеличават със 743 840 лева. Община Стара Загора, спрямо други сходни по големина общини, е с относително справедливо разпределена тежест между граждани и фирми по отношение на таксата за битови отпадъци, се казва още в съобщението на пресцентъра.

За сравнение в София, за граждани такса битови отпадъци е 1,6 промила, за фирмите - 10, за Пловдив- 1,5 за граждани, за фирмите - 3, за Варна - 1,8 промила за граждани и 3 за фирмите.

Политиката на Община Стара Загора е чрез запазване размера на таксата за битови отпадъци на нежилищните имоти на юридическите лица от 3 промила за града и 6 промила върху данъчната оценка за населените места извън Стара Загора, да се даде възможност фирмите да оперират с по-голям размер на оборотни средства и да се постигне определена справедливост при разпределение на тази тежест съобразно действителния ползвател на услугата.

Уведомление до заинтересованите лица и проектът на решение за определяне на таксата за битови отпадъци за 2013 г. са публикувани на сайта на Община Стара Загора и са поставени на информационното табло във фоайето на сградата на 20.11.2012 г. Към днешна дата не са постъпили предложения и/или възражения.

Още новини