Начало Новини Актуално Какви декларации за доходи и осигуровки трябва да се подават пред НАП тази година?

Какви декларации за доходи и осигуровки трябва да се подават пред НАП тази година?

Актуално
Данъчни декларации и осигуровки

Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица е до 2 май, тъй като 30 април се пада в събота, а според правилото сроковете изтичат в присъствени дни, съобщват от Националната агенция за приходите (НАП).

До 2 май трябва да се плати и данъкът, който е деклариран за довнасяне. От НАП не очакват да има много декларации, по които да се довнася данък, тъй като данъчната ставка за облагане на доходите на физическите лица е 10%, а авансово, при изплащането на дохода се удържа също по 10% данък, съобщи econ.bg.
5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис, могат да се възползват от отстъпката до 2 май. Ползва се само едната отстъпка.
И тази година декларациите за облагане на доходите се състоят от основно тяло и приложения към него, в зависимост от вида на реализираните доходи. Във всеки офис на НАП в страната има определени служители, които дават на клиентите информация кое приложение от подоходната декларация трябва да вземат и попълнят; Допълнителна информация относно за попълване на декларациите си клиентите на НАП могат да получат и на телефон 0700 18 700 на цената на едни разговор.
Относно декларациите за облагане с корпоративни данъци. Както и декларацията за облагане на доходите, корпоративния формуляр също се състои от основна част и приложения. Срокът за деклариране е 31 март 2010 г. както и досега. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.

Плащане на данъци и осигурителни вноски
Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно.
От НАП призовават клиентите си да не изчакват крайния срок, както и да използват алтернативните начини за подаване на декларации - чрез пощата с обратна разписка, на място срещу входящ номер в над 400 станции на „Български пощи" в цялата страна, както и чрез интернет, подписани с електронен подпис.
От НАП напомнят, че от 1 януари 2010 г. доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители (около 11 000) и земеделски производители (около 45 000), се облагат по общия ред, като са предвидени 60% нормативно признати разходи.

Друга новост тази година - за първи път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели. Сега с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила  през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата  се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.
И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми. (Миналата година декларирани заеми имаше в около 1000 декларации). Декларират се:
1.Получени през 2010 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени.
2.Непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2005 г. до 2010 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.
3.Предоставени парични заеми  през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2010 г. част от тях са непогасени.
4.Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

Осигурителни декларации и срокове
Близо две трети от лицата, които подават декларации за облагане на доходите за физическите лица всяка година, са самоосигуряващи се лица. Затова е важно да се знае, че освен данъчна декларация самоосигуряващите се лица имат задължение да подават и две много важни осигурителни декларации - образец 1, която се подава ежемесечно и декларация образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на данъчната декларация - тази  година 2 май.
Данните на НАП показват, че някои самоосигуряващи се лица не подават осигурителни декларации образец 1 и образец 6, въпреки че са задължени да го правят. От приходната агенция заявяват, че с особено внимание ще следят за спазване сроковете за подаване на тези декларации от самоосигуряващи се лица. Санкцията за неподаване на осигурителни декларации в срок са глоба от 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лв.

Кои са самоосигуряващите се лица?
Самоосигуряващи се лица са:
•упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители и др.)
•Всички еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества;
•регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
Какви декларации подават?
Самоосигуряващите се лица най-общо казано подават три вида осигурителни декларации - декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност, декларация образец 1, която се подава всеки месец, и декларация образец 6 - веднъж годишно

Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност
Самоосигуряващите се лица задължително подават декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани. Декларацията се подава в 7 дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейност. Тази декларация може да се подава всяка година до края на месец януари, ако самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си.
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" се подава от самоосигуряващите се лица всеки месец -  до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски или еднократно до 20 февруари 2010 г., ако са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване.
Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход.

Декларация образец 6
Всички самоосигуряващи се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Декларация образец 6 се подава до 30 април. Това е и срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица
От тази година се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за  самоосигуряващите се лица, в зависимост от облагаемият им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица. Ако годишните им доходи през 2009 г. са били :
•до 5400 лв. (до 450 лв. на месец) - минималният осигурителен доход, върху, който ще внасят данъци тази година трябва да бъде 420 лв.;
•Ако облагаемия доход е бил от 5401 до 6500 лв. - минимален осигурителен доход 450 лв.;
•от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
•над 7500 лв. - 550 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е  240 лв., а максималния месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.
Размерът на минималния и максималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се определя всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.

Още новини