Начало Новини Актуално Как да се възползват от улесненията в процедурите кандидатстващите по ОП Конкурентоспособност?

Как да се възползват от улесненията в процедурите кандидатстващите по ОП Конкурентоспособност?

Актуално
ОП конкурентоспособност

Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност е изненадан от големия брой отпаднали проектни предложения по процедурата за Покриване на международно признати стандарти, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2010 г. ние променихме процедурите за набиране на проектни предложения по програмата, именно за да улесним бизнеса и да подпомогнем фирмите в процеса на кандидатстване. Въведохме практиката за обществено обсъждане с бизнеса на правилата за кандидатстване и оценка преди откриването на процедурите и създадохме правила, които ограничават максимално възможността за отстраняване на кандидати заради формални пропуски в документацията, се казва в съобщението.

Кои са тези механизми:
1. Възможност на фирмите да използват квалифицирани консултантски услуги за подготовка на проектните си предложения – разходите за това се признават за допустими и се възстановяват до съответния размер и интензитет, посочен в насоките за кандидатстване.
2. Възможност да се направи предварителна проверка за наличие на изискуемите документи.
3. Възможност при неправилно попълнен или липсващ документ, същият да бъде изискан в 7 - дневен срок, за да могат повече проектни предложения да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка.
4. Документи, които са налични в търговския регистър, не се изискват.
5. Насоките за кандидатстване и детайлни таблици за оценка на проектните предложения се публикуват предварително за публична дискусия от всички заинтересовани страни. Това се прави именно за да бъдат отстранени евентуални неясноти по процедурата и да бъдат предотвратени бъдещи грешки в процеса на кандидатстване. Това е моментът, в който всеки, който има забележки по правилата, може да ги аргументира. След като вече са приети, те се отнасят равнопоставено за всички и следва да бъдат изпълнени от всеки кандидат.
Изброените механизми и правила са приложени в подготовката и стартирането на процедурата за международно признати стандарти. Затова сме изненадани от публичното недоволство от страна на отпаднали кандидатури, които обвиняват администрацията в буквоядщина и настояват за преразглеждане на схемата. Истината е, че същите хора, които днес се изказват негативно от страниците на пресата, са били запознати с насоките за кандидатстване и детайлните критерии за оценка, преди да подадат проектните си предложения. Те са имали възможност да обосноват тезите си в етапа на общественото обсъждане на документацията и предварително са знаели кога едно проектно предложение може да отпадне. Те са получили от оценителната комисия искане липсващите или неправилно попълнените документи да бъдат изпратени отново. Така ние разбираме ангажираността на екипа на ОП Конкурентоспособност и комисията да работи за бизнеса и да го подпомага в процеса на кандидатстване, за да може колкото е възможно повече проектни предложения да бъдат допуснати до следващия етап на оценка.
За да бъдем максимално обективни, ще представим най-често допусканите грешки, довели до негативната статистика: 371 от 604 проектни предложения да не достигнат до разглеждане по същество.
1) Отсъствие на някоя от справките, части от Годишния отчет за дейността за 2009 год. (Баланс, ОПР и Заети лица). За наличието на тези документи оценителната комисия е проверявала в Търговския регистър, отново в трите копия на документите за кандидатстване и при липса е изискала да й бъдат представени допълнително, което не се е случило. Защо?  Това са стандартни и общоизвестни за професионалистите справки/документи и предоставянето им не би следвало да затрудни счетоводителя на фирмата и/или на консултанта по проекта.
2) Отсъствие на копия на документи за професионален опит или квалификация. Във всяка автобиография има раздел Образование, квалификация и раздел Професионален опит. Първото се доказва с документи за квалификация, дипломи, сертификати за придобита специалност и образование. Второто - с трудова книжка, референции от работодатели по изпълнени договори и други. За доказателство комисията е приемала дори и автобиографии. В проектните предложения, където гореспоменатите документи липсват, комисията ги е изискала отново от предприятията, но не ги е получила. И това не би следвало да затрудни служителя по човешките ресурси или консултанта по проекта.
3) Отсъствието на атрибути на офертите. За да се докаже истинността на двете изискани оферти, предприятието трябва да ги представи в оригинал или като копия с подпис и печат на издателя. В този случай копието се заверява със собствения подпис и печат на получателя на офертите. Ако те са на чужд език, е допустимо някой служител от фирмата да ги преведе и завери, не се изисква превод от заклет преводач. Оценителната комисия е приемала и оферти без подпис и печат, получени по e-mail! В този случай за удостоверяване на офертата е било необходимо единствено кандидатът да принтира получения e-mail и да завери тази разпечатка със собствения си  подпис и печат „вярно с оригинала. Кандидатите, които не са представили офертите в описания вид са поканени отново да ги изпратят. Но за съжаление при много от случаите комисията не е получила офертите в изискуемия вид. 
4) Неправилно или невярно попълнени декларации по закона за малки и средни предприятия и по отношение на декларираните обстоятелства в Декларацията за държавни помощи. В много случаи в декларацията за малко и средно предприятие кандидатите не са попълнили обстоятелствата по междуфирмена свързаност, особено на ниво физически лица. Такава обаче се появява след проверка в търговския регистър. В масовия случай в декларацията за държавни помощи не са посочени средствата, които компанията е получавала по различни проекти, а те трябва да се водят коректно в счетоводните системи на кандидата. След като оценителната комисия е констатирала посочените проблеми е изискала от бенефициентите тези декларации да бъдат представени отново. Голяма част от фирмите са представили повторно същите декларации без промяна. И тук консултантите по проекта е трябвало да си свършат добре работата.
В заключение бихме искали да отбележим, че през последната година и половина екипът на ОП Конкурентоспособност работи целенасочено и в открита дискусия с бизнеса за въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на програмата. Заедно въведохме достъпни механизми при кандидатстване, оценка и контрол, за да улесним компаниите и да гарантираме бързо и ефективно усвояването на средствата. Важно е също да подчертаем, че парите по програмата се предоставят при строго спазване на правилата на ЕС в подкрепа на компаниите, които градят своята конкурентоспособност по европейски начин. Вярваме, че с това са съгласни както бенефициентите, така и техните консултанти.

Още новини