Начало Новини Актуално Жилищен фонд в област Стара Загора през 2021 година

Жилищен фонд в област Стара Загора през 2021 година

Актуално

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 744 жилищни сгради или с 60 повече в сравнение с 2020 година. В градовете се намират 32.5% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.5%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.0%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 1.1% (фиг.1).

Фиг. 1. Жилищни сгради в област Стара Загора към 31.12.2021 година по периоди на построяване

 

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 60 010 или 66.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.5%, панелните - 0.9%, а сградите с друга конструкция - 29.7%.

Преобладават едноетажните и двуетажните жилищни сгради, съответно 60.1 и 35.2% от всички жилищни сгради.

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 177 477. В градовете се намират 115 589 жилища или 65.1% от общия брой (табл. 1).

Най-голям е делът на тристайните жилища - 35.6% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи - 32.5%, а най-малък на жилищата с шест и повече стаи - 3.4%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.7, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата - 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 172.0 хил. или 96.9% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 778.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.0 кв. м., като в градовете тя е 73.0 кв. м., а в селата - 70.2 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 35.6 кв. м., като за градовете тя е 33.6 кв. м., а за селата 40.0 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.2% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.3%, електрифицираните само с водопровод - 3.5%, а само електрифицирани - 2.8%.

 

Методологични бележки

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:

- жилищните сгради;

- жилищата в жилищните сгради;

- площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ..

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.

 

Документи за сваляне

Още новини