Начало Новини Актуално Изявление на Европейската комисия по повод отбелязването на Международния ден на жената през 2019 г.

Изявление на Европейската комисия по повод отбелязването на Международния ден на жената през 2019 г.

Актуално

ЕКРавенството е основна ценност на Европейския съюз и принцип, който ще продължаваме да браним. Равенството между жените и мъжете не прави изключение. Европа е сред най-безопасните места за жените и момичетата в света и им осигурява най-много равенство. Броят на жените, които работят, достигна нерегистрирани досега високи равнища в ЕС. Днес все повече жени са на властови позиции. Можем да се гордеем с това. Това обаче не означава, че вече сме успели или че тези постижения следва да се приемат за даденост. И в Европа много жени все още са изправени пред предизвикателства, неравенства и заплахи в ежедневието си: злоупотреби и тормоз, по-ниско заплащане, по-малко работни места и възможности за професионално развитие. А това е неприемливо.

Особено обезпокоително е банализирането на сексистките изказвания, подбуждащи към омраза, особено онлайн, но също и в обществените дебати. Думите имат значение и могат да доведат до действия. Те могат да бъдат първа стъпка към неравно третиране или дори физическо насилие. Призоваваме всички държави членки на ЕС, да покажат нулева толерантност към изказванията, подбуждащи към омраза, и всички форми на насилие и дискриминация срещу жените.

Много от оставащите неравенства са свързани с мястото на жените в работата. 

Новите правила на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот ще допринесат за увеличаване на броя на работещите жени, като дават на семействата реален избор как да организират професионалния и личния си живот. С тях ще се открият нови възможности за работещите жени и мъже да споделят на равни начала отговорностите за полагане на грижи за деца и роднини. Това ще увеличи възможностите за жените да си намират работа, която съответства на тяхната образователна степен и амбиция. Отключването на този потенциал би бил най-добрият икономически стимул, който можем да предложим, за да активизираме икономиките си.

Жените продължават да бъдат слабо представени в политиката. На предстоящите европейски избори бихме искали да видим повече жени в ЕС, които не само гласуват, но също се кандидатират и успяват да бъдат избрани. Комисията също така призовава повече жени да бъдат представени на най-висшите равнища във всички институции на ЕС, включително като комисари. Настоящата Комисия води с примера си: понастоящем 9-има комисари са жени. Жени заемат почти 40 % от нашите ръководни позиции.

Равенството между половете е в основата и на нашата постоянна ангажираност с държавите партньори по света. ЕС се стреми да ускори усилията за постигане на равенство между половете в различните области на своята външна дейност като част от изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие. Навсякъде по света продължаваме да сме твърдо ангажирани с изпълнението на действия за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително засегнатите от войни, бедност или разселване, например чрез нашата глобална инициатива

„Spotlight“ заедно с Организацията на обединените нации. Ние се ангажираме да предоставим на всички момичета равен достъп до здравни услуги, образование и икономическо овластяване, както и правото да определят собственото си бъдеще. Никога няма да престанем да се борим за истинско равенство за всички в Европейския съюз и извън него, за да се гарантира, че постигнатият напредък е необратим.

Контекст

В целия ЕС благодарение на наскоро договорената Директива относно равновесието между професионалния и личния живот бащите ще имат право да ползват поне 10 дни отпуск в периода около раждането на детето им. Родителският отпуск освен това се превръща в индивидуално право за майките и бащите, без прехвърляне на четирите месеца на другия родител, което е силен стимул за мъжете и те да се възползват от тази възможност. В целия ЕС както жените, така и мъжете, ще могат да използват пет дни годишно „отпуск за полагане на грижи“ в случай на заболяване на роднина, който е зависим от грижите, които те полагат за него.

Работейки по изпълнението на всички тези инициативи, самата Комисия дава водещ пример. В началото на настоящия мандат председателят Жан-Клод Юнкер се ангажира да има най-малко 40 % участие на жените в управлението на Комисията до 1 ноември 2019 г. Благодарение на редица мерки, въведени оттогава, напредваме по план, като от 1 февруари 2019 г. 39,6 % от всички ръководители в Комисията са жени.

Европейската комисия насърчи ефективния достъп до правосъдие и утвърждаването на правата на жените и момичетата, които са жертви на трафик на хора, както е описано във втория доклад на Европейската комисия за напредъка. В сътрудничество с Комисията Европейският институт за равенство между половете (EIGE) публикува в Деня на ЕС за борба с трафика практически насоки към специалистите с цел прилагане на Директивата за борба с трафика на хора по специфичен за половете начин.

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя пряко равенството между половете, като оказва икономическа подкрепа на жените предприемачи и подобрява качеството и достъпа до грижи за деца. За инфраструктурата за образование и грижи в ранна детска възраст в периода 2014 - 2020 г. са предвидени 1,23 милиарда евро. Европа се нуждае от повече жени в науката. Чрез програмата Хоризонт 2020 - програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, Европейската комисия подпомага научноизследователските организации и университетите да въведат планове за равенство между половете. Те ще допринасят за подобряване на условията, така че повече учени жени да работят в областта на научните изследвания и иновациите.

Платформата „Жените и транспортът: платформа за промяна“ утвърждава заетостта на жените и равните възможности в транспортния сектор за всички видове транспорт и служи също за обмен на добри практики.

Днес Комисията публикува доклада „She Figures“ („За жената в цифри“), който следи степента на постигнатия напредък по отношение на равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Докладът показва, че броят на жените, развиващи кариера в научните изследвания, се увеличава бавно в Европа. И все пак жените остават значително по-слабо представени и техният потенциал днес не е напълно признат и оценен.

Европейската комисия насърчава и предоставя възможности за жените да играят по-активна роля в цифровата ера чрез множество инициативи, като кампанията, налагаща участието на жени във всякакви експертни групи и конференции, равенството между половете в програмата Творческа Европа МЕДИА. Участието на жените в сферата на технологиите ще даде тласък на икономиката и ще позволи пълноценното участие в обществото.

ЕС поставя равенството между половете в центъра на своята външна дейност чрез множество партньорства с многостранни и регионални партньори. В контекста на Г-7 през септември 2018 г. ЕС и Канада бяха съвместни домакини на първата по рода си среща на жените министри на външните работи, на която те се ангажираха да изградят мрежа от правителства и организации на гражданското общество, които да насърчават равенството между половете и правата на момичетата и жените и да работят за изпълнението на поетите вече ангажименти.

Инициативата „Spotlight“, подета от Европейската комисия, заедно с Организацията на обединените нации, цели премахването на всички форми на насилие, основано на пола, в световен мащаб. Вече започнаха няколко национални програми, включително в Латинска Америка и Тихоокеанския регион. Очаква се националните програми в Африка да започнат скоро.

Регионалният диалог на Съюза за Средиземноморието (СзС) за овластяване на жените създаде механизъм за наблюдение на напредъка, постигнат от държавите членки на СзС, в равенството между половете. Освен това наскоро бе подписан договор за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 3,24 милиона евро с Феминистката инициатива на Евромед за започване на регионална кампания за борба и предотвратяване на насилието срещу жени и момичета в страните от Южното съседство. По линия на Доверителния фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия миналата година започнаха две важни инициативи за засилване на устойчивостта на сирийските жени и приемащите общности в Ирак, Йордания и Турция, както и за укрепване на достъпа до закрила, участие и услуги за жените бежанци, вътрешно разселените лица и приемащите общности.

За повече информация

Инициативата „Spotlight“: действия на ЕС за жените Индекс за равенство между половете

Информационен документ: Година на целенасочени действия за спиране на насилието срещу жените (може да бъде намерен също като брошура за печат)

Обществена консултация относно правилата на ЕС за прилагане на залегналия в Договора принцип на „равно заплащане“ - отворена до 5 април 2019 г.

Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу децата, младите хора и жените - отворена до 19 юни 2019 г.

Събиране на данни за 2018 г. относно трафика на хора в ЕС

Още новини