Начало Новини Актуално Изтича срокът за придобиване на собствеността върху застроени и прилежащи земи

Изтича срокът за придобиване на собствеността върху застроени и прилежащи земи

Актуално
Застроени земи

Главна дирекция Земеделие, гори и поземлени отношения към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) напомнят, че на 9 февруари 2011 г. изтича срокът за придобиване на собствеността върху застроени и прилежащи земи без да дължат суми за ползването им. От 10 февруари 2011 г., сумите за ползването на земите са дължими.

 Размерът на сумите се определя, като към данъчната оценка се прибави сума, равна на произведението от данъчната оценка с коефициент 0,01 и броя на месеците за времето от настъпването на дължимостта на сумите до придобиването на собствеността върху застроените и прилежащи земи, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.    
Процедурата  за придобиване собственост върху тези земи е регламентирана в Глава четвърта „а”, Раздел І „Разпореждане със земи по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ” от Правилника за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, обн. ДВ, бр. 62/2009 г.

Още новини