Начало Новини Изследване на Националният статистически институт - Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от нас

Изследване на Националният статистически институт - Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права

НСИВ периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел Статистически изследвания - Стара Загора, ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението. Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите на Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 - 2021 година.

Изследването ще се провежда върху извадка от 15 000 обикновени домакинства в цялата страна. Обект на наблюдение са всички лица, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката.

В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гурково, Гълъбово, Казанлък, Крън, Мъглиж, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан, както и в селата: Александрово, Богомилово, Боздуганово, Борилово, Братя Даскалови, Братя Кунчеви, Бузовград, Габарево, Горно Черковище, Долно Сахране, Дъбово, Едрево, Енина, Зетьово, Зимница, Калояновец, Княжевско, Копринка, Ловец, Маджерито, Манолово, Могила, Мъдрец, Обручище, Овощник, Опан, Рупките, Ръжена, Сърневец, Трояново, Черна гора, Ягода, Ясеново.

В периода 19 май - август 2020 г. на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени
714 домакинства от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на следните въпросници:

  • · Въпросник за домакинството
  • · Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто);
  • · Детски въпросник - за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето - до 5 години и от 5 до 14 години.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел Статистически изследвания - Стара Загора при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.noveleea.bg/

 

Още новини