Начало Новини Актуално Използване на водата като възобновяем енергиен източник

Използване на водата като възобновяем енергиен източник

Актуално

Важно място сред възобновяемите енергийни източници заема водата. Успешни практики при нейното използване за производство на електроенергия в Старозагорски регион са във ВЕЦ Стара Загора и ВЕЦ Казанлък, обединени в каскада Копринка. Освен за производство на електричество, каскадата се използва и за поливни цели в района на Старозагорското поле. Двете водноелектрически централи са приватизирани от фирма Енерго-Про България ЕАД, която е най-големият частен производител на електричество чрез водноелектрически централи в България.

Предприятието разполага с обща инсталирана мощност от 103 мегавата и средна годишна продукция от 255 хил. мегаватчаса. ВЕЦ Копринка е с мощност 7 MW и произвежда средногодишно около 10 млн. киловатчаса ел. енергия. ВЕЦ Стара Загора разполага с инсталирана мощност от 22,4 MW и средногодишното производство е около 50 млн. киловатчаса, съобщи инж. Никола Даскалов, директор Операции в Енерго-Про България ЕАД.
Технологията за производство на ел. енергия от ВЕЦ, разположен на язовирна стена, е следната. В язовира се събира вода, което го превръща в голям резервоар на потенциална енергия. Когато водата от езерото зад язовирната стена се спусне към централата, водната струя задвижва турбините, те въртят генератори, които произвеждат електрическа енергия – така работи ВЕЦ Копринка, която се явява горно стъпало на каскадата. Долното стъпало на каскадата, каквато е ВЕЦ Стара Загора, преработва водата, която й се подава от ВЕЦ Копринка по канал свързващ двете централи, и напорен тръбопровод, обясни инж. Даскалов за специализираната рубрика на ТВ предаването Инициатива, която се излъчва в рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет. Той е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие и се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с областна администрация Стара Загора и администрацията на Терни, Италия.
Първоначалната инвестиция за изграждане на водноелектрическа централа е голяма, но същевременно и рентабилна. Заради това трябва да се инвестира с дългосрочен хоризонт и сериозно намерение за развитие на бизнес в хидроенергийния сектор. Приблизителният срок на възвращаемост на инвестицията е около 10 години, но зависи от много фактори и варира при всеки индивидуален проект – сложността при строителството, ефективността на конкретната централа, наличния воден ресурс, евентуални подчинени режими на работа, цените на изкупуване на електроенергията и т.н., каза още инж. Никола Даскалов.

Предимствата на хидроенергията са безспорни - тя евтина и екологично чиста.
Според управителя на ВиК - Стара Загора инж. Румен Райков, водният потенциал в България не се използва оптимално за производство на ел. енергия, дори и при осигурено финансиране на проекти.
Дружеството е 100% държавна собственост, но срещаме невероятни трудности при реализирането на подобни проекти. Единият е със средства на Европейската банка за монтиране на т.н. обратни помпи за производство на ел. енергия. Цялата процедура е приключила - помпите са монтирани и готови да произвеждат ток, но вече 6 месеца не получаваме разрешение от Агенция по горите за право на преминаване на кабел за присъединяване към електропреносната мрежа, заяви инж. Райков.
Турбините се поставят в т.н. облекчителни шахти, които са били изградени във водоснабдителната система, за да убият напора на водата.

За ВиК - Стара Загора това ще бъде безплатна възможност да получат приход от водата, което така или иначе, тече по тръбите на дружеството.
Реализирането на тези проекти ще бъде изцяло в полза на хората, защото ще доведе до намаляване на цената на водата за крайния потребител, тъй като ВиК - Стара Загора добива вода и за целта плаща големи разходи за ел. енергия - около 600 000 лв. на месец, която се калкулира в цената на водата.
Забавянето на реализирането на проекта с монтажа на турбините, които могат да произвеждат ел. енергия, не само е в ущърб на клиентите на ВиК - Стара Загора, но и самото дружество търпи загуби, каза още управителят инж. Румен Райков.
По същия начин, заради бюрократични процедури, чака своята реализация и друг проект на дружеството. Област Стара Загора разполага с голям воден потенциал и той се използва оптимално за производство на ел. енергия само на язовир Копринка. Тенденцията може да бъда променена, ако отпаднат тези спънки, коментира още инж. Райков.

Стара Загора предлага и друга възможност – изграждане на нетрадиционна ВЕЦ, която да използва водата на градския канал и да бъде два пъти по-ефективна в икономическо отношение. Това заяви преди 2 години в Стара Загора известният специалист в областта на използването на възобновяемите енергийни източници проф. Георги Тончев.
Според него, изкуствените язовири, създадени за водноелектически централи вече са минало и не се отпускат средства за тяхното изграждане. В момента особено актуални са именно ВЕЦ-е на течащи води, защото са и много по-евтини - нужни са само генератори, които се вкарват във водата, които също могат да бъдат продукт на местния бизнес.
В рамките на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет ще бъде обменена информация и опит за добри практики, реализирани на територията на провинция Терни, Италия в сферата на използването на водата.
Общата инсталирана мощност на хидроелектрическото ядро на Терни е около 500 MW. В Италия хидроелектрическият сектор може да се похвали с наличието на здрава традиция, който участва в покриването на националните нужди с около 5 процента. Провинция Терни има участие в сектора с вече съществуващите си инсталации и нови възможности.

 

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: hgeorgieva@chambersz.com


 

Още новини