Начало Новини Коментари Използване на информационните технологии в домакинствата в Стара Загора

Използване на информационните технологии в домакинствата в Стара Загора

Коментари

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 г. показват, че 88.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 88.5%.

Увеличение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистрирано нарастване с 2.3 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2023 г. 71.2% от лицата в област Стара Загора на възраст 16 - 74 навършени години използват редовно интернет.

Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 71.6 и 70.9%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 91.2% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 75.7%, а от лицата с основно и по-ниско образование - 47.0%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 18.9% за областта, при 29.7% средно за страната.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1399 на Европейската комисия. Изследването се финансира съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписано споразумение между двете институции. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През периода април - юни 2023 г. в област Стара Загора са анкетирани 178 домакинства, избрани на случаен принцип, и 381 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта за 2023 г. съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, цифрови умения, поверителност и защита на личната информация , както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. По време на изследването са събрани данни за три времеви интервала: към момента на интервюто; за последните три месеца преди интервюто и за последните 12 месеца преди интервюто.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2023 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=240).

 

Още новини