Начало Новини Актуално Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второ тримесечие н

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второ тримесечие на 2021 година

Актуално

През второ тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 87 жилищни сгради със 184 жилища в тях и 22 166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 213 други сгради с 32 753 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 2.4%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ бележат спад съответно с 59.9 и 49.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 51.1%, а тяхната РЗП - с 43.8%.

В сравнение с второ тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 55.4%, но жилищата и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 2.1 и 9.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава със 113.0%, а общата им застроена площ - с 12.3%.

Фиг. 1.  Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Стара Загора по тримесечия

През второто тримесечие на 2021 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 70 жилищни сгради с 281 жилища в тях и 38 799 кв. м обща застроена площ и на 81 други сгради с
22 214 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 40.0%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 26.6 и 21.7%. Започнатите други видове сгради се увеличават със 17.4%, а тяхната РЗП бележи ръст със 150.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 59.1%, жилищата в тях - с 19.1%, а разгънатата им застроена площ - с 35.4%. Започнатите други видове сгради нарастват със 161.3%, а общата им застроена площ - със 123.7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 

Още новини