Начало Новини Съобщения Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област стара загора през третото тримесечие на

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област стара загора през третото тримесечие на 2020 г.

Съобщения

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради с 289 жилища в тях и 34 431 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 124 други сгради с 30 334 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 35.7%, жилищата в тях - с 53.7%, а общата им застроена площ - с 40.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 24.0%, а тяхната РЗП - с 4.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 11.6%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 16.5 и 16.0 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15.1%, а общата им застроена площ - с 16.9%.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 65 жилищни сгради с 225 жилища в тях и 24 583 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с
23 937 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 47.7%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 4.7 и 14.2%. Започнатите други видове сгради бележат ръст със 129.0%, а тяхната РЗП - със 141.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.1%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 14.4 и 28.0%. Започнатите други видове сгради нарастват с 16.4%, докато общата им застроена площ бележи спад - с 29.2%.

 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

Още новини