Начало Новини Актуално Италианска фирма ще работи върху новата визия на Казанлък

Италианска фирма ще работи върху новата визия на Казанлък

Актуално
Нова визия на Казанлък

Кметът на община Казанлък Стефан Дамянов и арх. Гофредо Бадуини, мениджър бизнес и развитие на Джуджаро дизайн и Джуджаро архитектура, дадоха пресконференция днес по повод водени разговори за съвместна работа по изграждане на концепция  за градското развитие на Казанлък и визията на общината. Кметът обяви, че община Казанлък спечели проект за създаване на  Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020, което я задължава да разработи такъв мащабен план за градската среда, както и за средата в цялата община.

Още повече, че това е необходимо условие, за да може в бъдеще Общината да кандидатства по проекти, финансирани по програми на ЕС. За да се справи с тази много отговорна и нелека задача, Общината се е насочила към компанията Италдизайн Джуджаро, която е световен лидер в автомобилния дизайн. Според водещи специалисти в автомобилостроенето, учредителят на дружеството Джорджето Джуджаро е истински графичен гений, отговорен за цели епохи в автодизайна. Той е обявен за автомобилен дизайнер на ХХ век, а през 2002 г. името му е записано в автомобилната зала на славата.

Дългогодишно е сътрудничеството между Фолксваген груп и Италдизайн Джуджаро, като през 2010 г. немската компания придобива  голям дял от световноизвестното дизайнерско ателие.

Италдизайн Джуджаро работи много успешно и в областта на архитектурата, като в момента развива две направления - Джуджаро дизайн и Джуджаро архитектура. Седалището на фирмата е в италианския град Торино.
Според г-н Бадуини Казанлък има изключителен потенциал – природа, история, културно наследство, чудесни условия за развитие на туризъм и дългосрочен престой на туристите, като всичко това дава огромни възможности, които трябва да се използват както за гостите на града и общината, така и за хората, които живеят постоянно тук. Той сподели, че за първи път вижда общинско ръководство с толкова много идеи и амбиция да направи наистина един значим план за развитието на градската среда и нова визия на общината.

Повече за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020:

Важен проект, който община Казанлък спечели, е Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020 – по схема BG161PO001/1.4-07/2010 Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, ОП Регионално развитие. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан официално от кмета Стефан Дамянов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 23 юни 2011 г.
Източник на финансиране е Оперативна програма Регионално развитие, срок на изпълнение 24 месеца (2011 –2013), стойност 497 020,00 лв.,от които безвъзмездна  финансова помощ 95% или 472 169,00 лв., и собствено участие на Общината 5%, или 24 851,00 лева.

В рамките на проекта ще бъде изработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък за периода 2014-2020 г. В него, след задълбочени проучвания и анализи,  ще бъдат определени зони за въздействие, включващи система от взаимно свързани дейности за подобряване на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на града като цяло. Планът ще подпомага реализирането на визията за развитието на Казанлък чрез идентифициране и планиране на проекти за развитието на градските територии, с които ще се въздейства на територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието си и/или с нереализиран потенциал. Планът ще набележи и мерки за привличане и координирано управление на разнородни по произход инвестиции, включително структурните фондове на ЕС.
В дейностите по реализация на проекта са включени изготвянето на анализи, множество обществени консултации при определянето на зоните за въздействие и желаните интервенции върху тях, изготвяне или актуализиране на

Подробни устройствени планове за територии от зоните на въздействие, екологични оценки и оценки за съвместимост (на планове, програми и проекти) и за степента на въздействие върху защитени зони съгласно действащата нормативна уредба по отношение на опазването на околната среда.

В края на 24-месечният срок за реализация на проекта Община Казанлък ще разполага с един основен планов документ – Интегриран план за градско възстановяване и развитие с бизнес план за неговото изпълнение, по които в периода до 2020 г. ще се осъществяват всички инвестиционни намерения в градската част, най-вече тези, финансирани със средства от ЕС и чрез публично-частни партньорства. В плана се очаква да бъдат определени  зони за въздействие, от които да има такава с преобладаващ социален характер.

 

Още новини